INFORMACJA PRAWNA I POLITYKA KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ I APLIKACJI MOBILNYCH

 

Niniejsza informacja prawna (dalej "Informacja prawna") reguluje dostęp i korzystanie z Witryn znajdujących na następujących stronach internetowych:

 

http://www.thestyleoutlets.es

http://www.thestyleoutlets.com

http://www.thestyleoutlets.it

http://coruna.thestyleoutlets.es

http://getafe.thestyleoutlets.es

http://las-rozas.thestyleoutlets.es

http://ss-de-los-reyes.thestyleoutlets.es

http://vicolungo.thestyleoutlets.it

http://castel-guelfo.thestyleoutlets.it

http://roppenheim.thestyleoutlets.fr

http://montabaur.thestyleoutlets.de

http://nassica.es

http://alegra.es

http://fashionoutletbarakaldo.com

http://www.neinver.com

http://projects.thestyleoutlets.com

http://amsterdam.thestyleoutlets.nl

http://blog.thestyleoutlets.es

http://annopol.factory.pl/

http://krakow.factory.pl/pl

http://poznan.factory.pl/pl

http://ursus.factory.pl/pl

http://halle.leipzig.thestyleoutlets.de/

http://viladecans.thestyleoutlets.es

http://nomad.thestyleoutlets.es/es 

http://myday.thestyleoutlets.es 

 

Wspólnie nazywane będą w dalszej części "Stronami internetowymi" i są własnością spółki Neinver, S.A.U.  (dalej „Neinver”). Poniżej podajemy dane spółki Neinver:

 

 • Siedziba: Pío XII, 44 - 2nd floor, 28016 Madryt.
 • Numer identyfikacji podatkowej - NIF: A31038136.
 • Dane rejestrowe: Rejestr Handlowy w Madrycie, tom 5.720, karta 210, sekcja 8, strona M-93.606
 • Adres poczty elektronicznej: neinver@neinver.com  
 • Telefon: +34 91 490 22 00

 

Dostęp do tej Witryny lub jej użytkowanie w jakikolwiek sposób jest równoważne z uzyskaniem statusu użytkownika (dalej „Użytkownik” lub „Użytkownicy”) i oznacza akceptację niniejszej Informacji Prawnej, którą Neinver może zmodyfikować w dowolnym momencie. Najbardziej aktualna wersja Informacji Prawnej będzie zawsze dostępna na Stronie Internetowej. W związku z tym Użytkownicy powinni uważnie zapoznać się z treścią Informacji Prawnej wchodząc na stronę i korzystając z niej. Użytkownik potwierdza, że korzystanie z Witryny odbywa się zawsze na jego wyłączną odpowiedzialność.

 

WARUNKI DOSTĘPU I KORZYSTANIA

 

Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze Strony i zawartych na niej treści w sposób właściwy, prawidłowy, zgodny z prawem i z niniejszą Informacją Prawną. Zabrania się użytkownikom:

 • Korzystać ze Strony Internetowej lub jej treści, przekazywać, rozpowszechniać lub udostępniać treści stronom trzecim w celu sprzecznym z prawem, porządkiem moralnym lub publicznym czy też w sposób naruszający prawa i interesy osób trzecich.
 • Podawać informacje nieaktualne, niedokładne i niezgodne z prawdą.
 • Korzystać ze Strony Internetowej lub z jej treści w sposób mogący ją w jakikolwiek sposób uszkodzić, zablokować, przeciążyć, zniszczyć lub uniemożliwić normalne korzystanie.
 • Odtwarzać lub kopiować, rozpowszechniać, zezwalać na publiczny dostęp, przekształcać lub modyfikować wszelkie treści Strony Internetowej, chyba że uzyskał wyraźną zgodę spółki Neinver lub prawowitego właściciela praw do odpowiednich treści.
 • Wchodzić lub próbować wejść na obszary zastrzeżone Strony nie spełniając warunków wymaganych do takiego dostępu.
 • Powodować uszkodzenia fizyczne lub logiczne systemów Strony, jej dostawców lub stron trzecich.
 • Wprowadzać lub rozpowszechniać wirusy informatyczne lub inne systemy fizyczne lub logiczne mogące spowodować szkody.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Neinver nie gwarantuje dostępności i ciągłości działania Witryny, która może mieć trudności w związku z okolicznościami niezależnymi od spółki Neinver, ani nie gwarantuje przydatności Strony lub jej zawartości do wykonywania żadnej konkretnej działalności.

Firma Neinver wyklucza wszelkiego rodzaju odpowiedzialność za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z braku dostępności lub ciągłości działania Witryny lub z tytułu szkód, strat lub wydatków poniesionych samodzielnie przez użytkownika lub przez strony trzecie, między innymi z następujących przyczyn:

 • Zakłócenia, przerwy, awarie, zaniedbania, awarie telefoniczne, opóźnienia, blokady lub odłączenia w działaniu systemu elektronicznego spowodowane przez braki, przeciążenia i błędy linii i sieci telekomunikacyjnych lub z jakichkolwiek innych przyczyn pozostające poza kontrolą spółki Neinver.
 • Nielegalne wtargnięcia za pomocą programów komputerowych, wirusów lub złośliwego oprogramowania dowolnego rodzaju.
 • Błędy zabezpieczeń lub nawigacji spowodowane nieprawidłowym działaniem przeglądarki lub jej niezaktualizowaną wersją.
 • Nieprawidłowe korzystanie ze strony lub błąd użytkownika.

 

Spółka Neinver nie odpowiada na treści podawane na stronach internetowych, do których udostępnia linki i nie zna ich warunków użytkowania, w związku z czym dostęp do nich przez użytkownika odbywa się na jego wyłączną odpowiedzialność. Podanie tych linków nie może być rozumiane jako sugestia, rekomendacja czy promocja powiązanych stron internetowych, ani też nie oznacza, że ​​istnieje jakikolwiek związek między Neinver a właścicielami tych stron.

 

Jeśli Użytkownik uzna, że ​​jakiekolwiek treści na Stronie lub na stronach powiązanych są niewłaściwe lub sprzeczne z prawem lub interesami osób trzecich, może poinformować o tym fakcie Neinver za pośrednictwem poczty elektronicznej: neinver@neinver.com  

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub znaki wyróżniające, wszelkie prawa własności przemysłowej i intelektualnej dotyczące treści Strony Internetowej i/lub wszelkie inne elementy używane lub wykorzystane na niej takie jak obrazy , teksty, grafiki, filmy, logotypy lub look & feel są wyłączną własnością spółki Neinver i/lub stron trzecich, które mają wyłączne prawo do korzystania z nich w o obiegu gospodarczym. W żadnym wypadku dostęp do Witryny nie oznacza zrzeczenia się, przeniesienia, udzielenia licencji, pełnej lub częściowej cesji tych praw, chyba że wyraźnie ustalono inaczej. Niniejsza Informacja Prawna na temat Strony Internetowej nie daje użytkownikom żadnych innych praw do użytkowania, zmiany, eksploatacji, odtwarzania, dystrybucji lub publicznej komunikacji na temat stronie internetowej i/lub jej treści. Wszelkie inne wykorzystanie lub korzystanie z jakichkolwiek praw będzie wymagać wcześniejszego uzyskana wyraźnej zgody, udzielonej specjalnie w danym celu przez firmę Neinver lub odpowiednie osoby trzecie, których przedmiotowe prawa dotyczą.

 

ROZŁĄCZNOŚĆ

 

Jeżeli jakiekolwiek sformułowanie lub klauzula niniejszej Informacji Prawnej zostanie uznana za nieważną, niebyłą, niezgodną z prawem lub niewykonalną z jakiegokolwiek powodu, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień.

 

PRAWO I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

 

Niniejsza Informacja Prawna podlega prawu hiszpańskiemu. Spółka Neinver i Użytkownicy przyjmują właściwość sądów ustaloną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Niniejsza Polityka prywatności reguluje proces gromadzenia i przetwarzania danych osobowych naszych użytkowników i klientów mające miejsce za pośrednictwem stron internetowych („Strony internetowe”), aplikacji mobilnych, produktów, usług, promocji i innych miejsc wprowadzania danych osobowych prowadzonych przez różne marki spółki NEINVER, S.A.U. (w dalszej części: "Neinver", "my" lub "nas"), a w szczególności:

 

http://www.thestyleoutlets.es

http://www.thestyleoutlets.com

http://www.thestyleoutlets.it

http://coruna.thestyleoutlets.es

http://getafe.thestyleoutlets.es

http://las-rozas.thestyleoutlets.es

http://ss-de-los-reyes.thestyleoutlets.es

http://vicolungo.thestyleoutlets.it

http://castel-guelfo.thestyleoutlets.it

http://roppenheim.thestyleoutlets.fr

http://montabaur.thestyleoutlets.de

http://nassica.es

http://alegra.es

http://fashionoutletbarakaldo.com

http://www.neinver.com

http://projects.thestyleoutlets.com

http://blog.thestyleoutlets.es

http://annopol.factory.pl/

http://krakow.factory.pl/pl

http://poznan.factory.pl/pl

http://ursus.factory.pl/pl

http://halle.leipzig.thestyleoutlets.de/

http://viladecans.thestyleoutlets.es

http://nomad.thestyleoutlets.es/es 

http://myday.thestyleoutlets.es 

 

Celem niniejszej Polityki prywatności jest poinformowanie użytkowników naszych witryn i aplikacji mobilnych, promocji oraz innych produktów i usług o sposobie, w jaki zbieramy i używamy ich danych osobowych, przekazywanych i otrzymywanych za pośrednictwem któregoś z dostępnych środków udostępnionych w tym celu, na przykład:
 
Przy korzystaniu z telefonu, poczty  i skrzynki e-mailowej w celu skontaktowania się z nami.
Przy korzystaniu z usług i treści oferowanych na naszych stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych.
Przy okazji korzystania z sieci WiFi w naszych centrach handlowych.
Przy okazji uczestnictwa w jakichkolwiek promocjach, które organizujemy w naszych centrach handlowych.

 

 

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, za pomocą których można zidentyfikować daną osobę fizyczną: Są to na przykład pewne dane osobowe przetwarzane przez nas w zależności od wykorzystywanych przez użytkownika usług i funkcji.

 

• Dane Identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.

• Informacje ekonomiczne i transakcyjne, takie jak informacje o płatnościach, dane kart kredytowych używanych podczas zakupów na naszych stronach internetowych, informacje o zakupach i zamówieniach itp.

• Informacje na temat upodobań i preferencji użytkownika, na przykład podawanych przy rejestracji użytkownika.

• Informacje o profilu przeglądania za pośrednictwem naszych stron internetowych lub aplikacji mobilnych lub lokalizacji w naszych centrach handlowych.

 

Prosimy pamiętać, że nigdy nie żądamy podania informacji wrażliwych, czyli informacji związanych z pochodzeniem etnicznym lub rasowym, opiniami politycznymi, informacji na temat karalności lub o wykroczeniach administracyjnych, przekonaniach religijnych lub światopoglądowych, o przynależności do związków zawodowych, o danych genetycznych, biometrycznych, związanych ze stylem życia lub orientacją seksualną itp. W związku z tym prosimy o ich niepodawanie. Jeśli użytkownik zdecyduje się na to dobrowolnie, rozumiemy że wyraża wyraźną i jednoznaczną zgodę na przetwarzanie tych danych. Zawsze po stwierdzeniu podania danych w jakikolwiek sposób wrażliwych podejmiemy kroki mające na celu ich usunięcie.

 

Korzystanie z naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych, produktów i usług jest ograniczone wyłącznie do osób powyżej 16 roku życia. Dlatego też osobom poniżej 16 roku życia zabrania się korzystania z nich i rejestrowania się lub w inny sposób dostarczania nam danych osobowych. Korzystanie z naszych Witryn lub aplikacji mobilnych, produktów i usług oznacza, że użytkownik ma 16 lat lub więcej. W przeciwnym razie, przed skorzystaniem z którejkolwiek z nich, należy zawiadomić rodziców lub przedstawicieli prawnych.
 
Z drugiej strony przypominamy, że należy podawać wyłącznie własne dane osobowe, nigdy dane osób trzecich. Podanie danych osobowych osób trzecich oznacza, że użytkownik gwarantuje nam, że zostały one poinformowane o celach i sposobie, w jaki będziemy z nich korzystać. Ponadto wszelkie przekazywane nam informacje muszą być odpowiednie, właściwe, aktualne, dokładne i prawdziwe oraz zawsze muszą być aktualizowane.

 

 1. KTO ODPOWIADA ZA PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA?

 

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest Neinver, S.A.U., z adresem pocztowym przy Pío XII, 44 2nd floor 28016 Madrid [Madryt], adres e-mail: neinver@neinver.com.

 

Oznacza to, że Neinver zbiera dane za pośrednictwem różnych wymienionych powyżej stron internetowych z których korzystać będzie zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi w niniejszej Polityce prywatności.

 

 1. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

 

W zależności od sposobu, w jaki użytkownik korzysta z naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych, produktów i usług czy udziału w promocjach oraz wybranych przez niego funkcji, dane użytkownika będą przetwarzane w następujących celach:

 

CEL

Szczegółowe informacje

1. Na potrzeby obsługi rejestracji użytkownika i zakładania profilu

Po rejestracji użytkownika na którejkolwiek z naszych stron internetowych, w aplikacji, w produktach i usługach lub w związku z udziałem w promocji przetwarzamy jego dane osobowe na potrzeby obsługi rejestracji i utworzenia konta oraz profilu użytkownika. Rejestracja w dowolny sposób podany powyżej i jej późniejsze wykorzystanie są ujednolicone, to znaczy istnieje jednolity rejestr, a wszystkie otrzymywane dane przechowywane są w jednej bazie danych, niezależnie od sposobu w jaki użytkownik się zarejestrował i późniejszej możliwości korzystania z różnych produktów lub usług za pośrednictwem profilu.
Podczas rejestracji użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany podczas rejestracji wiadomość z linkiem do uwierzytelnienia tożsamości, za pomocą której aktywuje utworzone konto potwierdzając swoją tożsamość klikając na link aktywacyjny. Jeśli w ciągu około 45 dni od otrzymania tej wiadomości e-mailem użytkownik nie uwierzytelni konta, jego dane zostaną usunięte, czyli nie zostaną uwzględnione w naszej bazie danych.
Użytkownik może dowolnie decydować, jakie informacje pragnie podać w swoim profilu/profilach.
Do zarejestrowania się użytkownik ma możliwość wykorzystania własnego profilu w sieciach społecznościowych, takich jak na przykład Facebook. W takim przypadku dane niezbędne do przeprowadzenia rejestracji, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail będą dostarczane przez sieć społecznościową, zawsze za zgodą użytkownika. Sieć społecznościowa nigdy nie udostępni nam więcej informacji, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę lub ustawienia prywatności w sieci społecznościowej na to pozwolą. Zbieranie i wykorzystywanie informacji gromadzonych przez sieć społecznościową podlega własnym zasadom ochrony prywatności. Dlatego też, jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z opcji rejestracji za pośrednictwem sieci społecznościowych, zalecamy dokładne zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności sieci.

2. Obsługa zakupu produktów za pośrednictwem naszych stron internetowych i / lub aplikacji mobilnych

Jeśli użytkownik dokona zakupu za pośrednictwem naszych stron internetowych lub aplikacji mobilnych, jego dane osobowe zostaną przetworzone umożliwiając mu pełny dostęp do usług e-sklepu i otrzymanie zamówionego towaru. Oznacza to, że będziemy przetwarzać dane osobowe dotyczące wszystkiego, co wiąże się z zakupem, tj. informacje dotyczące płatności, adres wysyłki, ewentualnego zwrotu itp.

3. Udzielenie odpowiedzi na wątpliwości i pytania wysyłane za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta

Kiedy użytkownik kontaktuje się z nami w związku z jakimkolwiek zakupem lub z każdego innego powodu przetwarzamy jego dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie i zaoferowania wysokiej jakości Obsługi Klienta.

4.  Do celów promocyjnych i marketingowych

Cel ten może obejmować:

• Jeśli użytkownik zdecyduje się na subskrypcję naszego Newslettera przetwarzamy jego dane na potrzeby obsługi rejestracji i wysyłania e-mailem oraz SMS-em spersonalizowanych komunikatów promocyjnych i reklamowych opartych na gustach i preferencjach wskazanych nam podczas rejestracji lub subskrypcji, wynikających z jego profilu. Istnieje możliwość zrezygnowania z naszego Newslettera w dowolnej chwili i bezpłatnie poprzez zmianę preferencji w „Twoim profilu” lub klikając na odpowiedni link załączony do każdej przesyłanej korespondencji.

• Jeśli użytkownik zdecyduje się wziąć udział w akcjach promocyjnych (takich jak konkursy, loterie itp.), będziemy przetwarzać jego dane w celu obsługi udziału w akcji promocyjnej. W takim przypadku akcja promocyjna podlegać będzie dodatkowo odpowiednim przepisom wymagających podania szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych w ramach każdej akcji promocyjnej.

• Możemy również przetwarzać dane użytkownika w celach analitycznych dla zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych usług, aby umieć tworzyć profile użytkowników pozwalające na przesyłanie spersonalizowanych informacji i przygotowywać ofertę zgodną z gustami, preferencjami i zwyczajami konsumenckimi oraz nawigacyjnymi naszych klientów po prowadzonej przez nas stronie, w aplikacjach mobilnych i centrach handlowych. Uważamy, że jest to dobre dla naszych użytkowników, ponieważ w ten sposób jesteśmy w stanie zaoferować spersonalizowane informacje zmniejszając w jak największym stopniu ilość spamu lub niechcianych reklam przychodzących od nas, co oznacza, że będziemy w stanie oferować usługi jak najwyższej jakości. W szczególności należy pamiętać, że jeśli podczas uzyskiwania dostępu do któregokolwiek z naszych centrów handlowych użytkownik aktywuje sieć WiFi lub bluetooth swojego terminala mobilnego, przechwytujemy dane o jego lokalizacji w centrum, dodatkowo adres MAC jego terminala i inne dane związane ze wspomnianym adresem, takie jak wejście i wyjście z centrum handlowego, czas pobytu w sklepach lub lokalach centrum handlowego oraz sposób spędzania w nim czasu. Jeśli użytkownik korzysta z oferowanej sieci Wi-Fi lub korzystał już z niej w przeszłości, połączymy te informacje z pozostałymi informacjami o jego profilu. Jeśli nie korzysta z sieci Wi-Fi, po prostu otrzymamy informacje nie pozwalające na bezpośrednie powiązane z użytkownikiem, a które wykorzystamy do stworzenia zagregowanych wzorów zachowań i zainteresowań klientów odwiedzających centra handlowe. Użytkownik zawsze może zabronić przetwarzania swoich danych w tym celu, w sposób objaśniony poniżej.

Przypominamy również, że w dowolnym momencie użytkownik może zmienić swoje preferencje i konfigurację konta w sekcji „Twój profil”

5. Do oferowania połączenia WIFI w naszych centrach

W ramach świadczonych usług w niektórych naszych centrach zaoferujemy usługę sieci WIFI umożliwiającą łączenie się i surfowanie po Internecie całkowicie za darmo. W takim przypadku wykorzystamy dane użytkownika na potrzeby świadczenia tej usługi. Przypominamy, że w przypadku uzyskania zgody, użyjemy również danych związanych z obecnością w centrach handlowych i/lub geolokalizacyjnych, aby poznać nawyki konsumenckie użytkownika dla lepszej personalizacji komunikacji i oferty kierowanej do naszych klientów. 

 

Możemy również przetwarzać dane użytkownika w celach analitycznych dla zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych usług, aby umieć tworzyć profile użytkowników pozwalające na przesyłanie spersonalizowanych informacji i przygotowywać ofertę zgodną z gustami, preferencjami i zwyczajami konsumenckimi i nawigacyjnymi naszych klientów.

 

 1. NA JAKIEJ PODSTAWIE MAMY PRAWO DO PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA?

 

CEL

Szczegółowe informacje

1. Na potrzeby obsługi rejestracji użytkownika i zakładania profilu

Jesteśmy upoważnieni do przetwarzania danych użytkownika w tym celu, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, która reguluje korzystanie z naszej Witryny, aplikacji mobilnej, produktów, usług lub danej funkcji lub promocji, w jakiej uczestniczy użytkownik, akceptowanej przez niego podczas rejestracji.

2. Do obsługi zakupu produktów za pośrednictwem naszych stron internetowych i/lub aplikacji mobilnych

W tym przypadku również mamy prawo przetwarzać dane osobowe użytkownika ponieważ jest to konieczne do wykonania umowy zakupu zaakceptowanej poprzez dokonanie zakupu na którejkolwiek z naszych stron internetowych lub aplikacji mobilnych.

3. Udzielenie odpowiedzi na wątpliwości i pytania wysyłane za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta

W tym przypadku nabywamy prawo do przetwarzania danych osobowych użytkowników w związku z uzasadnionym interesem, jakim jest udzielenie odpowiedzi na pytania i wątpliwości zapewniając tym samym wysokiej jakości Obsługę Klienta.

4.  Do celów promocyjnych i marketingowych

Jeśli dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu wysłania Newslettera i obsługi uczestnictwa w akcjach promocyjnych, upoważnienie wynika ze zgody podanej przed zapisaniem się do Newslettera lub przed rejestracją w celu wzięcia udziału w akcji promocyjnej. Jeśli dane przetwarzane są w celach analitycznych i przygotowywania profili użytkowników, robimy to na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

5. Do oferowania połączenia WIFI w naszych ośrodkach

Dane otrzymywane od użytkowników w celu świadczenia usługi dostępu do WIFI w naszych centrach są przetwarzane jako niezbędne do realizacji umowy akceptowanej podczas uzyskiwania dostępu do usługi. 

 

 1. JAK DŁUGO PRZETWARZA SIĘ DANE OSOBOWE?

 

CEL

Szczegółowe informacje

1. Obsługa rejestracji użytkownika i tworzenia profilu na stronach internetowych i / lub w aplikacjach mobilnych

Dane przetwarzane są tak długo, jak długo zainteresowany jest użytkownikiem naszej Witryny i/lub aplikacji mobilnych.

2 Obsługa zakupu produktów za pośrednictwem naszych stron internetowych i / lub aplikacji mobilnych

Dane będą przetwarzane przez nas cały okres niezbędny do obsługi zakupu wybranego produktu, w tym ewentualnego zwrotu lub reklamacji.

3. Udzielenie odpowiedzi na wątpliwości i pytania wysyłane za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta

Dane będą przetwarzane przez cały okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i rozwiązywania problemów lub reklamacji.

4.  Cele promocyjne i marketingowe

Jeśli dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu wysłania Newslettera i obsługi uczestnictwa w akcjach promocyjnych, upoważnienie wynika ze zgody podanej przed zapisaniem się do newslettera lub rejestracją w celu wzięcia udziału w akcji promocyjnej. Jeśli dane przetwarzane są w celach analitycznych i przygotowywania profili użytkowników, robimy to na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

5. Do oferowania połączenia WIFI w naszych ośrodkach

Dane otrzymywane od użytkowników w celu świadczenia usługi dostępu do WIFI w naszych centrach są przetwarzane jako niezbędne do realizacji umowy akceptowanej podczas uzyskiwania dostępu do usługi. Natomiast dołączenie danych geolokalizacyjnych do profilu użytkownika jest oparte na naszym uzasadnionym interesie ulepszenia i personalizacji oferty kierowanej do niego.

 

Niezależnie od tego, jak długo dane użytkowników będą przetwarzane zgodnie z każdym z celów podanych w tabeli, prawidłowo zabezpieczone dane będą również przechowywane w późniejszym okresie przez cały ustawowy okres obowiązywania odpowiedzialności z tytułu przetwarzania danych. Po upłynięciu tego okresu dla każdego poszczególnego przypadku przystąpimy do trwałego usunięcia danych użytkownika.

 

 1. CZY UDOSTĘPNIAMY DANE PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM?

 

Świadczenie przez nas pewnych usług i udostępnianie możliwości korzystania z poszczególnych oferowanych funkcji wymaga udostępniania danych osobowych innym podmiotom zewnętrznym. W szczególności dotyczy to:

 

 • Spółek Grupy Neinver do odbierania pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną i innymi równoważnymi środkami komunikacji elektronicznej reklam na temat produktów i usług wymienionych firm. W szczególności od:
  • Neinver Asset Management España: S.L. Pío XII, 44 - 2nd floor - 28016 Madrid – España
  • Neinver Asset Management Polska Sp. z o.o. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa (Poland)
  • Neinver Czech S.R.O. Prague 8, Pobrezni 620/3 Czech Republic
  • Neinver France Sarl  8-10 rue de la Ferme 92100 Boulogne Billancourt – France
  • Neinver Netherlands BV. Amstelveenseweg 760, 1081JK Amsterdam
  • Neinver La Toja. Pío XII, 44 - 2nd floor - 28016 Madrid - España. ES B85385920
  • Neinver Polska Sp. z o.o.. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa (Poland). PL 5272310154
  • Neinver Italia spa. Piazza Santa Caterina 1 28060 Vicolungo (NO) - Italy. IT 13218740150
 • Spółek zewnętrznych należących do następujących branż działalności: telekomunikacja, finanse, rozrywka, szkolenia, motoryzacja, energetyka i woda, organizacje pozarządowe i produkty szybkozbywalne, aby firmy te mogły wysyłać użytkownikom pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną i innymi równoważnymi środkami komunikacji elektronicznej reklamy dotyczące wybranych produktów i usług, o ile użytkownik wyraźnie wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie pól udostępnionych w tym celu w formularzach rejestracyjnych Witryny i aplikacji mobilnych.
 • Możemy również zawierać umowy z usługodawcami, którzy uzyskają dostęp do danych osobowych użytkowników wyłącznie na potrzeby wykonania usługi na naszą rzecz.

 

 1. JAKIE PRAWA POSIADA UŻYTKOWNIK PRZEKAZUJĄCY NAM SWOJE DANE?

 

Neinver jest firmą świadczącą usługi z pełnym zaangażowaniem i w trosce o prywatność swoich użytkowników. W związku z tym zobowiązujemy się zawsze szanować poufność danych osobowych i gwarantować naszym użytkownikom korzystanie z przysługujących im praw w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

Aby wykonywać te prawa wystarczy napisz e-mail na adres neinver@neinver.com. Możesz to zrobić w dowolnym momencie i w pełni nieodpłatnie.

 

W szczególności użytkownik może skorzystać z następujących praw, w zależności od celu, w jakim przetwarzane są jego dane i od wybranej funkcji:

 

 • Dostęp do podanych danych osobowych. Dodatkowo przypominamy, że użytkownik może w każdej chwili zmodyfikować swoje preferencje i konfigurację konta w sekcji „Twój profil”.
 • Złożyć wniosek o poprawienie posiadanych przez nas danych osobowych. Użytkownik może samodzielnie modyfikować pewne informacje w sekcji „Twój profil”.
 • Zwrócić się do nas z wnioskiem o usunięcie posiadanych przez nas danych osobowych, o ile ich przetwarzanie nie jest już konieczne w kontekście potrzeb, dla jakich je uzyskaliśmy lub jeśli już nie mamy upoważnienia do ich przechowywania.
 • Złożenie wniosku o ograniczenie przetwarzania danych znajdujących się w naszym posiadaniu.

 

Kiedy przetwarzanie przez nas danych opiera się na zgodzie użytkowania, zgodnie z wyjaśnieniem podanym w niniejszej Polityce prywatności, użytkownik ma również prawo odwołać zgodę w dowolnym momencie. Z drugiej strony, gdy przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie, użytkownik ma prawo sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu danych.

 

W szczególności informujemy wyraźnie, że użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach analitycznych na potrzeby tworzenia profili użytkowników w sposób opisany powyżej.

 

Ma również prawo zażądać przeniesienia swoich danych, gdy nasze uprawnienia do ich przetwarzania opierać się będą na zgodzie użytkownika lub wykonaniu umowy.

 

Użytkownik zawsze ma prawo złożyć skargę właściwemu organowi kontroli ochrony danych osobowych, którą jest Agencia Española de Protección de Datos, z którą można skontaktować się pod numerem 901 100 099 lub uzyskać dostęp do niej na stronie internetowej tutaj.

 

 1. PLIKI COOKIES

 

Informujemy, że korzystanie z naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych wiąże się z użytkowaniem plików cookie służących do wielu celów. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie, prosimy zapoznać się z naszą Polityką plików cookie tutaj.

 

 1. AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Nasza polityka prywatności może ulegać okazjonalnym zmianom. Wszelkie modyfikacje niniejszej polityki będą publikowane i oznaczane na stronie internetowej i w aplikacjach mobilnych oraz w samej polityce, a my dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić użytkowników o wprowadzanych zmianach. Zawsze zalecamy zapoznawać się systematycznie z Polityką prywatności publikowaną na stronie internetowej oraz w aplikacjach mobilnych, aby znać jej aktualną wersję.