A) INFORMACJE PRAWNE, REGULAMIN UŻYTKOWANIA I POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA STRONY INTERNETOWEJ ORAZ APLIKACJI MOBILNYCH

 

Informacje podstawowe

Właścicielem i dostawcą usług informatycznych dla stron internetowych o wskazanych poniżej adresach URL (zwanych dalej łącznie „Serwisem”) jest spółka NEINVER S.A. (dalej „Właściciel”), CIF (numer identyfikacji podatkowej) A-31038136, z siedzibą przy Pío XII st. 44, 2nd floor, Ed. Oficinas (28016) w Madrycie, wpisana do madryckiego rejestru handlowego, tom 5720, folio 210, sekcja 8, strona M-93606.

 

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, lecz wymaga zapoznania się z Regulaminem Użytkowania i Polityką Prywatności, oraz ich zaakceptowania. W odniesieniu do niektórych dodatkowych usług, promocji lub konkursów, konieczne może okazać się zaakceptowanie osobnych warunków regulujących zasady ich prowadzenia.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, użytkownik może skontaktować się z Właścicielem telefonicznie: +34 914 602 200, lub za pomocą poczty elektronicznej: neinver@neinver.com

 

Lista adresów URL:

http://www.thestyleoutlets.es

http://www.thestyleoutlets.com

http://www.thestyleoutlets.it

http://coruna.thestyleoutlets.es

http://getafe.thestyleoutlets.es

http://las-rozas.thestyleoutlets.es

http://ss-de-los-reyes.thestyleoutlets.es

http://vicolungo.thestyleoutlets.it

http://castel-guelfo.thestyleoutlets.it

http://zweibrucken.thestyleoutlets.de

http://roppenheim.thestyleoutlets.fr

http://vila-do-conde.thestyleoutlets.pt

http://www.nassicagetafe.es

http://www.neinver.com

http://projects.thestyleoutlets.com

http://blog.thestyleoutlets.es

http://annopol.factory.pl/

http://krakow.factory.pl/pl

http://poznan.factory.pl/pl

http://ursus.factory.pl/pl

http://halle.leipzig.thestyleoutlets.de/

http://viladecans.thestyleoutlets.es

 

Regulamin Użytkowania

 

A) Ogólne Warunki Użytkowania

1. Cel

 

Celem niniejszego Regulaminu Użytkowania jest określenie warunków dostępu i korzystania z Serwisu oraz aplikacji mobilnych przez użytkownika, rozumianego jako dowolną osobę, które uzyskuje dostęp do Serwisu i aplikacji mobilnych, aby zapoznać się z ich zawartością. Użytkownik musi być osobą pełnoletnią, która nie została pozbawiona zdolności do czynności prawnych, a tym samym może zaakceptować warunki korzystania z Serwisu / aplikacji mobilnych i być zobowiązana do ich przestrzegania. Właściciel nie odpowiada za działania osób małoletnich oraz pozbawionych zdolności do czynności prawnych.

 

Status „użytkownika” uzyskuje się poprzez korzystanie z Serwisu i aplikacji mobilnych. Użytkownik może korzystać z zawartości Serwisu / aplikacji mobilnych wyłącznie dla celów prywatnych. Niedopuszczalne jest działanie mające na celu uzyskanie jakichkolwiek korzyści (szczególnie o charakterze finansowym) bezpośrednio bądź pośrednio.

 

Zwrot „Serwis i aplikacje mobilne” obejmuje – lecz nie wyłącznie – wszelkie dane, teksty, elementy graficzne, obrazy, animacje, utwory muzyczne, filmy, dźwięki, rysunki, zdjęcia i inne elementy (w tym wartości niematerialne), bez względu na to, czy są one objęte prawem własności intelektualnej.

 

Dostęp do Serwisu i aplikacji mobilnych oznacza nabycie przez użytkownika określonych praw i obowiązków, których przestrzeganie jest niezbędne do zapewnienia wszystkim użytkownikom przez Właściciela odpowiedniej jakości bezpłatnych usług polegających na oferowaniu dostępu do Serwisu / aplikacji mobilnych.

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z Serwisu i aplikacji mobilnych odbywa się na jego wyłączną odpowiedzialność.

 

2. Akceptacja Ogólnych Warunków Użytkowania

 

Aktualnie obowiązująca wersja Regulaminu Użytkowania zostaje zaakceptowana przez użytkownika w momencie uzyskania dostępu do Serwisu / aplikacji mobilnych oraz rozpoczęcia przeglądania ich zawartości. W przypadku pełnego bądź częściowego zastąpienia Regulaminu Użytkowania innym dokumentem, proces jego akceptacji będzie przebiegał według takich samych zasad. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać treść Regulaminu Użytkowania, aby zapoznawać się z ewentualnymi zmianami i/lub uzupełnieniami. Zaleca się sprawdzanie treści Regulaminu Użytkowania przed każdym planowanym korzystaniem z Serwisu / aplikacji mobilnych.

 

Jeżeli użytkownik nie akceptuje Regulaminu Użytkowania lub warunków mających zastosowanie do określonej usługi lub części Serwisu lub aplikacji mobilnych, nie powinien z nich korzystać.

 

Dostęp do Serwisu i aplikacji mobilnych oznacza możliwość korzystania przez Użytkownika z zawartości zapewnianej przez Właściciela lub strony trzecie na określonych przez nie warunkach.

 

Serwis i aplikacje mobilne będą dostępne w języku angielskim, z możliwością oferowania zawartości także w innych językach obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

 

Właściciel może jednostronnie i bez uprzedniego zawiadomienia modyfikować zawartość Serwisu i aplikacji mobilnych, jak również Ogólne Warunki Użytkowania. To uprawnienie pozostaje bez wpływu na dodatkowe warunki regulujące korzystanie z pojedynczych usług bądź części zawartości.

 

Koszty połączenia z Internetem w celu uzyskania dostępu do Serwisu i aplikacji mobilnych ponoszone będą wyłącznie przez użytkownika.

 

3. Prawa i obowiązki użytkownika

Użytkownik jest uprawniony do:

 

·         bezpłatnego dostępu do zawartości Serwisu i aplikacji mobilnych, z zastrzeżeniem spełnienia odpowiednich wymagań technicznych oraz ewentualnej konieczności uprzedniej rejestracji;

 

·         korzystania ze Serwisu i aplikacji mobilnych wyłącznie dla celów prywatnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Użytkowania i dodatkowych warunków mających zastosowanie do określonej usługi lub części zawartości;

 

·         pobrania zawartości Serwisu i aplikacji mobilnych do przeglądania w trybie offline dla celów prywatnych i niekomercyjnych;

 

·         korzystania z Serwisu zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Zabronione jest:

 

·         korzystanie z Serwisu i aplikacji mobilnych dla jakichkolwiek celów sprzecznych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, celów związanych z wyrządzaniem jakiejkolwiek szkody osobie trzeciej lub mogących negatywnie wpływać na Właściciela bądź strony trzecie;

 

·         korzystanie z zawartości Serwisu i aplikacji mobilnych w celu promowania, reklamowania lub sprzedawania usług/produktów stron trzecich, lub ujawniania informacji niejawnych bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela;

 

·         wprowadzanie w Serwisie i aplikacjach mobilnych informacji, lub korzystanie z dostępnych usług w sposób mający na celu bezpośrednie bądź pośrednie naruszenie praw innych użytkowników Serwisu i aplikacji mobilnych albo Właściciela; w szczególności niedozwolone jest zachęcanie do jakichkolwiek działań o charakterze przestępczym, ksenofobicznym, terrorystycznym, dyskryminującym ze względu na wiek, płeć lub religię, pornograficznym, obscenicznym lub naruszającym w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, dobre obyczaje czy zasady współżycia społecznego; postanowienie to obejmuje m.in. teksty, elementy graficzne, obrazy, filmy, dźwięki, rysunki, zdjęcia, notatki i inne elementy;

 

·         zamieszczanie na własnych stronach internetowych (prywatnych lub mających charakter komercyjny) odnośników, prowadzących do innej (pod)strony Serwisu niż strona główna;

 

·         korzystanie z zawartości Serwisu i aplikacji mobilnych w sposób sprzeczny z Regulaminem Użytkowania oraz ewentualnymi dodatkowymi warunkami korzystania z danej usługi bądź części zawartości, lub w sposób naruszający prawa innych użytkowników;

 

·         podejmowanie jakichkolwiek działań ograniczających lub uniemożliwiających dostęp użytkowników do Serwisu i aplikacji mobilnych, albo możliwość korzystania z łączy do zawartości oferowanej przez Właściciela bądź strony trzecie za pośrednictwem Serwisu i aplikacji mobilnych;

 

·         korzystanie z jakichkolwiek wirusów komputerowych, kodów, programów czy urządzeń telekomunikacyjnych, które mogą spowodować szkodę lub nieautoryzowaną zmianę zawartości Serwisu i aplikacji mobilnych za pośrednictwem systemów informatycznych, plików i komputerów użytkowników; zabroniony jest także nieautoryzowany dostęp do zawartości Serwisu i aplikacji mobilnych;

 

·         usuwanie lub modyfikowanie w jakikolwiek sposób urządzeń ochronnych i identyfikacyjnych, stosowanych przez Właściciela, które mogą przechowywać zawartość zamieszczoną w Serwisie i aplikacjach mobilnych; usuwanie lub modyfikowanie symboli, które Właściciel bądź uprawnione strony trzecie (posiadacze poszczególnych praw) mogą umieszczać w swoich utworach, będących przedmiotem praw własności intelektualnej;

 

·         zamieszczanie na prowadzonych przez siebie stronach metatagów związanych z markami, nazwami handlowymi czy charakterystycznymi oznaczeniami, które należą do Właściciela;

 

·         kopiowanie zawartości Serwisu do innego serwisu internetowego w całości lub części; zabronione jest również zamieszczanie ramek, które ukrywają bądź modyfikują zawartość, bez względu na to, czy takie działania stanowią przykład czynu nieuczciwej konkurencji;

 

·         tworzenie – w ramach prowadzonych przez siebie stron internetowych – ramek, które kopiują stronę główną Serwisu lub podstrony dostępne za jej pośrednictwem, bez uprzedniej zgody Właściciela;

 

·         zamieszczanie na prowadzonych przez siebie stronach internetowych jakichkolwiek łączy prowadzących do Serwisu, które otwierają okna lub sesje w przeglądarce internetowej użytkownika, zawierające nazwy handlowe, znaki towarowe lub logotypy będące własnością osoby prowadzącej daną stronę;

 

·         korzystanie – bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela – z jakichkolwiek nazw marek, nazw handlowych, znaków towarowych czy elementów identyfikacyjnych, które są przedmiotem praw własności intelektualnych;

 

·         podejmowanie jakichkolwiek działań obejmujących kopiowanie, rozpowszechnianie czy modyfikowanie całości bądź części zawartości Serwisu, lub wykorzystywanie jej w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela lub strony trzeciej, której przysługują prawa własności intelektualnej do danej części Serwisu i aplikacji mobilnych, z zastrzeżeniem ewentualnych postanowień przeciwnych zawartych w Regulaminie Użytkowania bądź warunkach mających zastosowanie do określonej części Serwisu / aplikacji mobilnych. 

 

4. Prawa i obowiązki Właściciela

Właściciel zastrzega sobie prawo do:

 

·         wprowadzania zmian warunków dostępu do Serwisu i aplikacji mobilnych, w tym warunków technicznych, jednostronnie i bez uprzedniego zawiadomienia, co pozostaje bez wpływu na dodatkowe warunki dotyczące korzystania z określonej usługi lub części Serwisu;

 

·         wprowadzania dodatkowych warunków, w tym konieczności wnoszenia wpłat, mających zastosowanie do określonych usług lub elementów zawartości;

 

·         ograniczenia lub zablokowania danemu użytkownikowi dostępu do Serwisu / aplikacji mobilnych w przypadku niespełnienia wszystkich obowiązków związanych z korzystaniem z nich;

 

·         zakończenia udostępniania zawartości bez jakiegokolwiek odszkodowania;

 

·         modyfikowania, usuwania lub aktualizowania części lub całości zawartości oferowanej przez Właściciela, bez uprzedniego zawiadomienia, co pozostaje bez wpływu na postanowienia ewentualnych dodatkowych warunków mających zastosowanie do poszczególnych usług bądź elementów Serwisu / aplikacji mobilnych;

 

·         podejmowania czynności prawno-sądowych mających na celu ochronę praw Właściciela i stron trzecich świadczących usługi w ramach Serwisu / aplikacji mobilnych lub dostarczających ich zawartość;

 

·         domagania się odszkodowania za niewłaściwe lub niezgodne z prawem korzystanie z części lub całości zawartości Serwisu i aplikacji mobilnych. 

 

5. Ograniczenie odpowiedzialności Właściciela

 

Właściciel jest zwolniony z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w następujących przypadkach:

 

·         Brak możliwości uzyskania dostępu do Serwisu i aplikacji mobilnych ze względu na niedostępność połączenia z Internetem lub problemy z połączeniem z siecią internetową, bez względu na rodzaj połączenia, z którego korzysta użytkownik.

 

·         Przerwanie, zawieszenie lub anulowanie dostępu do Serwisu i aplikacji mobilnych, jak również ciągłości dostępności Serwisu, jej zawartości i/lub świadczonych usług z powodu czynników zewnętrznych, na które Właściciel nie miał wpływu.

 

·         Z jakichkolwiek powodów technicznych bądź innych, dostęp do usług i zawartości Serwisu i/lub aplikacji mobilnych odbywa się za pośrednictwem stron trzecich, w szczególności dostawców usług informatycznych. Za dostawców usług informatycznych uznaje się osoby fizyczne bądź prawne, które świadczą następujące usługi: (i) transmisja danych poprzez sieć internetową; (ii) zapewnienie dostępu do sieci internetowej; (iii) usługi w zakresie przechowywania i hostingowe; (iv) dostarczanie zawartości lub informacji; (v) tymczasowe przechowywania skopiowanych danych na zlecenie użytkowników; (vi) dostarczanie linków do zawartości i wyszukiwarek internetowych.

 

·         Szkody zostały spowodowane przez informacje, zawartość, produkty i usługi dostarczane, komunikowane, przechowywane, transmitowane, przekazywane lub oferowane przez strony trzecie (np. dostawców usług informatycznych), w tym m.in. poprzez stronę, do której dostęp można uzyskać za pośrednictwem łącza znajdującego się na w Serwisie lub aplikacjach mobilnych.

 

·         Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez strony trzecie.

 

·         Jakość i szybkość dostępu do Serwisu i aplikacji mobilnych jest niezadowalająca i/lub urządzenie użytkownika nie spełnia minimalnych wymagań do korzystania z Serwisu i aplikacji mobilnych.

 

·         Pojawiają się opóźnienia lub błędy w dostępie lub funkcjonowaniu Serwisu i aplikacji mobilnych z powodu wystąpienia zdarzenia siły wyższej. „Siła wyższa” obejmuje wszelkie zdarzenia, które skutkują naruszeniem jakichkolwiek obowiązków, a nie mogły zostać przewidziane mimo dołożenia należytej staranności. Termin ten obejmuje – lecz nie wyłącznie – strajki pracowników Właściciela bądź innej spółki, protesty, rozporządzenia organów władzy i instytucji wojskowych, katastrofy naturalne, trzęsienia ziemi, powodzie, burze, pożary, zamknięcia zakładów pracy i wojny.

 

Użytkownik Serwisu i aplikacji mobilnych będzie osobiście odpowiedzialny za szkody wyrządzone Właścicielowi bezpośrednio lub pośrednio w następstwie naruszenia któregokolwiek z obowiązków wyszczególnionych w niniejszym Regulaminie Użytkowania lub innych postanowień mających zastosowanie do Serwisu i aplikacji mobilnych.

 

6. Własność intelektualna

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zawartość Serwisu i aplikacji mobilnych, w tym teksty, elementy graficzne, animacje, utwory muzyczne, filmy, dźwięki, rysunki, zdjęcia, komentarze i kody HTML, są chronione na mocy aktów regulujących prawo własności intelektualnej. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu i aplikacji mobilnych są w posiadaniu Właściciela lub odpowiednich stron trzecich.

 

Nazwy handlowe, znaki towarowe i logotypy pojawiające się w Serwisie i aplikacjach mobilnych należą do Właściciela lub odpowiednich stron trzecich i są chronione na mocy aktów regulujących prawo własności intelektualnej.

 

Świadczenie usług i publikacja zawartości poprzez Serwis i aplikacje mobilne nie oznacza jakiegokolwiek przeniesienia lub zrzeczenia się, częściowego lub pełnego, praw własności intelektualnej bądź przemysłowej, przez Właściciela lub daną stronę trzecią.

 

Użytkownik nie może korzystać z zawartości Serwisu i aplikacji mobilnych w sposób inny niż całkowicie dla celów prywatnych, z zastrzeżeniem ewentualnych odmiennych postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie Użytkowania lub warunkach mających zastosowanie do określonej usługi lub części zawartości.

 

Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, upublicznianie ani modyfikowanie, w całości lub części, w sposób ręczny, elektroniczny lub mechaniczny (w tym poprzez fotokopiowanie, rejestrowanie lub przechowywanie), za pośrednictwem jakichkolwiek mediów znanych obecnie lub stworzonych w przyszłości, bez uprzedniego uzyskania odpowiedniej zgody Właściciela i/lub danej strony trzeciej, jakiejkolwiek części zawartości Serwisu i aplikacji mobilnych, za wyjątkiem ewentualnych praw przyznanych w ramach postanowień niniejszego Regulaminu Użytkowania lub warunków mających zastosowanie do określonej usługi lub części zawartości Serwisu.

 

7. Hiperłącza

 

Stosowanie hiperłączy do Serwisu i aplikacji mobilnych wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Właściciela. Dodatkowo, zastosowanie mają następujące postanowienia:

 

·         Łącze musi kierować jedynie do strony głównej w ramach Serwisu lub aplikacji mobilnych.

 

·         Celem uniknięcia wątpliwości postanawia się, iż użytkownicy nie są uprawnieni do umieszczania jakiejkolwiek podstrony należącej do Serwisu i aplikacji mobilnych w sekcji innego serwisu internetowego, z podziałem witryny na ramki, co powoduje zniekształcenie sposobu prezentacji Serwisu (tzw. „framing”).

 

·         Zgoda na zamieszczenie łącza nie jest równoważna z pozwoleniem na kopiowanie elementów wizualnych i funkcjonalnych Serwisu i aplikacji mobilnych.

 

·         Nie jest dopuszczalne tworzenie pasków nawigacyjnych na podstronach Serwisu i aplikacji mobilnych bez uprzedniej zgody.

 

·         Hiperłącze może zawierać jedynie tekst. Ewentualne zezwolenie na użycie grafiki lub logotypu musi zostać uprzednio uzyskane od odpowiedniego właściciela. Tekst powinien wyraźnie informować, iż hiperłącze dotyczy Serwisu i aplikacji mobilnych. Na fakt ten wskazywać powinien również wygląd, ogólne wrażenie wizualne i inne właściwości hiperłącza. Należy również zaznaczyć, iż strona, na której zamieszczono hiperłącze, nie jest w żaden sposób powiązana z Właścicielem, Serwisem i aplikacjami mobilnymi.

 

·         Jakakolwiek strona zawierająca link do Serwisu i aplikacji mobilnych podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu Użytkowania i musi być zgodna z odpowiednimi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 

·         W szczególności, zgoda na wstawienie hiperłącza do Serwisu i aplikacji mobilnych zależna będzie od rodzaju treści zamieszczanych na stronie, gdzie znajdować ma się odsyłacz. Strona taka nie może zawierać nielegalnych informacji, treści naruszających dobra osobiste czy inne prawa stron trzecich, jak również treści sprzecznych z dobrymi obyczajami i/lub zasadami współżycia społecznego.

 

·         Niedozwolone jest zamieszczanie hiperłączy do Serwisu i aplikacji mobilnych na stronach, których zawartość i tematyka pozostają w sprzeczności z Serwisem i aplikacjami mobilnymi.

 

8. Ochrona danych osobowych

 

W przypadku, gdy użytkownicy muszą przekazać Właścicielowi swoje dane osobowe, aby móc korzystać z jakiegokolwiek elementu Serwisu lub aplikacji mobilnych, Właściciel będzie przetwarzać te dane w sposób określony w dokumencie „Polityka Prywatności”.

 

9. Okres obowiązywania

 

Dostęp do Serwisu i aplikacji mobilnych, ich zawartość i oferowane usługi nie są, co do zasady, objęte jakimikolwiek ograniczeniami czasowymi. Jednak Właściciel jest uprawniony to zakończenia bądź tymczasowego zawieszenia możliwości uzyskania dostępu do Serwisu i aplikacji mobilnych w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu Użytkowania oraz ewentualnie dodatkowych warunków dotyczących poszczególnych usług bądź elementów Serwisu / aplikacji mobilnych. O ile będzie to możliwe, Właściciel zawiadomi użytkowników z wyprzedzeniem o planowanym zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia usług polegających na oferowaniu dostępu do Serwisu i aplikacji mobilnych, przy czym usługi dostępne dla zarejestrowanych użytkowników będą nadal świadczone zgodnie z obowiązującymi dla nich warunkami.

 

10. Prawo właściwe

 

Niniejszy Regulamin Użytkowania podlega przepisom prawa hiszpańskiego.

 

11. Jurysdykcja

 

Użytkownicy niniejszym akceptują postanowienie, iż wszelkie ewentualne spory wynikające z Regulaminu Użytkowania lub z nim związane będą poddawane rozstrzygnięciu przez sądy i/lub trybunały w Madrycie (Hiszpania).

 

 

 

B) Specjalne Warunki Użytkowania

1. Cel

 

Celem Specjalnych Warunków Użytkowania jest określenie zasad mających zastosowanie do korzystania z Serwisu i aplikacji mobilnych przez zarejestrowanych użytkowników, oraz zasad dotyczących sposobów przekazywania i przetwarzania danych osobowych, których podanie jest niezbędne do uzyskania statusu zarejestrowanego użytkownika.

 

Zarejestrowanym użytkownikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która akceptuje niniejsze Specjalne Warunki Użytkowania w momencie zakładania konta w Serwisie i/lub aplikacji mobilnej.

 

2. Akceptacja Specjalnych Warunków Użytkowania

 

Zarejestrowany użytkownik akceptuje Specjalne Warunki Użytkowania, Ogólne Warunki Użytkowania oraz Politykę Prywatności w chwili dokonania rejestracji w Serwisie i/lub aplikacji mobilnej poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego i zaznaczenie odpowiednich pól dotyczących akceptacji Specjalnych Warunków Użytkowania, Ogólnych Warunków Użytkowania i Polityki Prywatności, jak również wyrażenie zgody na przekazywanie danych osobowych przez Factory spółkom z tej samej grupy kapitałowej, działającym w przemyśle handlowym, odzieżowymi i hotelarsko-gastronomicznym, w celu otrzymywania drogą pocztową, e-mailową lub innymi środkami komunikacji elektronicznej informacji marketingowych o ich produktach lub usługach.

 

3. Rejestracja

 

Rejestracji dokonuje się poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” i wypełnienie formularza rejestracyjnego w Serwisie / aplikacji mobilnej.

 

Aby utworzyć konto w Serwisie Factory, konieczne jest zaznaczenie wymaganych pól formularza rejestracyjnego, które stanowi potwierdzenie akceptacji Specjalnych Warunków Użytkowania, Ogólnych Warunków Użytkowania i Polityki Prywatności, a także wyrażenie zgody na przekazywanie danych osobowych przez Factory spółkom z tej samej grupy kapitałowej, działającym w przemyśle hadnlowym, odzieżowymi i hotelarsko-gastronomicznym, w celu otrzymywania drogą pocztową, e-mailową lub innymi środkami komunikacji elektronicznej informacji marketingowych o ich produktach lub usługach. Konieczne jest również wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez Serwis sesyjnych plików „cookie” w celu rozpoznawania zarejestrowanego użytkownika.

 

Po utworzeniu konta, zarejestrowani użytkownicy otrzymują na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej dwie wiadomości. Pierwsza jest wiadomością weryfikacyjną, służącą do aktywacji konta, a druga stanowi potwierdzenie, iż konto użytkownika jest już w pełni aktywne.

 

Konto utworzone w Serwisie / aplikacji mobilnej nie będzie w pełni aktywne do czasu kliknięcia przez użytkownika przycisku „Aktywuj konto”, znajdującego się w wiadomości weryfikacyjnej.

 

Po dokończeniu procesu rejestracji, dostęp do Serwisu i aplikacji mobilnych będzie odbywać się przy użyciu adresu e-mail i hasła użytkownika.

 

Zarejestrowany użytkownik może na swój adres e-mail otrzymywać informacje o poszczególnych centrach handlowych, markach, promocjach i wydarzeniach.

 

4. Prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników

 

Po utworzeniu i aktywacji konta w Serwisie / aplikacji mobilnej, zarejestrowany użytkownik ma bezpłatny dostęp do całej zawartości, pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych dla sprzętu.

 

Zarejestrowany użytkownik zobowiązany jest do:

 

·         wypełnienia formularzy rejestracyjnych w Serwisie / aplikacji mobilnej, podając dane osobowe, które będą przetwarzane na zasadach określonych w Polityce Prywatności Serwisu i aplikacji mobilnych;

 

·         wypełniania formularzy rejestracyjnych w Serwisie / aplikacji mobilnej z podaniem swoich własnych danych osobowych, które muszą być poprawne, prawdziwe i aktualne;

 

·         podania adresu poczty elektronicznej, który będzie wykorzystywany jako nazwa użytkownika, oraz wybrania hasła, które umożliwi bezpośredni dostęp do treści przeznaczonych dla zarejestrowanych użytkowników Serwisu / aplikacji mobilnych;

 

·         nieujawniania hasła osobom trzecim oraz dołożenia należytej staranności w celu uniemożliwienia stronom trzecim dostępu do własnego konta;

 

·         zmieniania hasła co najmniej raz w roku;

 

·         powiadomienia Właściciela w przypadku, gdy strona trzecia uzyskała dostęp do hasła użytkownika;

 

·         aktualizowania danych przypisanych do konta użytkownika w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek zmiany w tym zakresie, aby odzwierciedlały one aktualną sytuację zarejestrowanego użytkownika.

 

5. Prawa i obowiązki Właściciela

 

Właściciel zastrzega sobie prawo do zablokowania konta zarejestrowanego użytkownika, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, według własnego wyłącznego uznania, m.in. w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: (i) w trakcie rejestracji użytkownik podał nieprawidłowe dane; (ii) strona trzecia poznała hasło zarejestrowanego użytkownika i/lub zalogowała się na jego konto w Serwisie; (ii) zarejestrowany użytkownik korzystał z Serwisu / aplikacji mobilnych w sposób naruszający obowiązujące prawo.

 

Właściciel nie odpowiada za dostęp stron trzecich do konta użytkownika w Serwisie / aplikacjach mobilnych przy użyciu adresu e-mail i hasła zarejestrowanego użytkownika, jeśli użytkownik nie zadbał o odpowiednią ochronę hasła i zapewnienie jego poufności lub świadomie przekazał je stronie trzeciej.

 

Właściciel nie odpowiada za efekty nieprawidłowego korzystania z konta przez zarejestrowanego użytkownika lub podania błędnych bądź nieaktualnych danych osobowych.

 

6. Kontakt

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, zarejestrowani użytkownicy mogą skontaktować się z Właścicielem za pomocą poczty elektronicznej, na adres neinver@neinver.com, lub telefonicznie: +37 490 912 200.

 

Polityka prywatności

 

1. Cel

 

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest przedstawienie zasad dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu i aplikacji mobilnych, należących do Właściciela, zgodnie z Ustawą 15/1999 o ochronie danych osobowych (dalej „UODO”) oraz Dekretu królewskiego 1720/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r., zatwierdzającego UODO. Niniejszy dokument dotyczy wszystkich użytkowników, którzy nawiążą kontakt z Właścicielem drogą telefoniczną, pocztową lub e-mailową, albo skorzystają z Serwisu bądź aplikacji mobilnej należącej do Właściciela.

 

Polityka Prywatności obejmuje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i aplikacji mobilnych. Jeżeli po zapoznaniu się z treścią Polityki Prywatności, użytkownik będzie dalej korzystał z Serwisu lub dowolnych jego elementów, oznaczać to będzie wyraźną akceptację Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji jej treści, użytkownik zobowiązany jest do opuszczenia Serwisu.

 

Należy również zaznaczyć, iż Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie wszelkich innych dokumentów informujących użytkowników o zasadach przetwarzania danych osobowych – np. formularza rejestracyjnego, warunków konkursów i promocji, warunków świadczenia usług dodatkowych, itp.

 

Jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych zebranych poprzez Serwis podlega aktualnie obowiązującemu prawu hiszpańskiemu w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności UODO.

 

2. Użytkownicy małoletni

 

Rejestracja w Serwisie dopuszczalna jest dla użytkowników powyżej 14 roku życia, ponieważ od tego wieku istnieje możliwość gromadzenia danych osobowych. Dlatego osoby poniżej 14 roku życia nie powinny korzystać z Serwisu i aplikacji mobilnych, rejestrować się w nich, ani przekazywać jakichkolwiek danych osobowych.

 

W przypadku osób pomiędzy 14 a 18 rokiem życia, zaleca się poinformowanie rodziców lub opiekunów prawnych przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i rejestracją w nim, jak również wspólne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności.

 

3. Administrator danych

 

Administratorem danych przekazywanych poprzez Serwis lub aplikacje mobilne jest NEINVER S.A., z siedzibą przy C/ Francisca Delgado 11, 5ª planta, Arroyo de la Vega, 28108 Alcobendas, Madryt.

 

4. Cel przetwarzania danych

 

Użytkownik korzystający z Serwisu lub aplikacji mobilnej nie jest zobowiązany do przekazywania jakichkolwiek danych osobowych. Natomiast jeżeli użytkownik nawiązuje kontakt z Właścicielem poprzez wysłanie listu bądź e-maila, tym samym przekazując pewne dane, oznacza to jednoznaczną i wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych przez Właściciela w celu udzielenia odpowiedzi. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla powyższego celu, nie powinien kontaktować się z Właścicielem pocztowo lub drogą e-mailową, ani przekazywać danych za pośrednictwem Serwisu bądź aplikacji mobilnych.

 

Właściciel nie będzie wymagał od użytkowników podawania jakichkolwiek danych wrażliwych (wg prawa hiszpańskiego), tzn. związanych z pochodzeniem etnicznym, wyznaniem religijnym, kartoteką karną, chorobami (w tym psychicznymi) czy orientacją seksualną. Gromadzenie i przetwarzanie danych wymaga wyraźnej zgody użytkownika, w związku z czym w przypadku dobrowolnego podania jakichkolwiek danych wrażliwych przez użytkownika, Właściciel uzna takie działanie za wyrażenie jednoznacznej zgody na przetwarzanie tego typu informacji.

 

Aby móc świadczyć usługi oferowane w ramach Serwisu i aplikacji mobilnych, dane osobowe użytkowników zbierane są za pośrednictwem formularzy, które zawierają wyraźne informacje na temat ograniczeń wynikających z postanowień UODO, m.in. wskazując, które pytania są obowiązkowe, a które opcjonalne. Podawane są również informacje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, możliwości odmowy ich podania, a także ewentualnym przekazywaniu ich innym podmiotom. Jeżeli jest to konieczne, Właściciel prosi o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika.

 

Inne postanowienia dot. prywatności

 

Polityka Prywatności będzie zawsze stanowić jedynie uzupełnienie kluczowych informacji podawanych w formularzach w Serwisie i aplikacjach mobilnych, a jej postanowienia nie będą sprzeczne z tymi informacjami.

 

Dlatego Właściciel przyjmuje, iż użytkownik, który wypełnia dowolny formularz w Serwisie lub aplikacji mobilnej, albo korzysta z ich zawartości, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych dla celów wskazanych w danym formularzu. W przypadku braku zgody na przetwarzanie swoich danych, użytkownik nie powinien ich podawać.

 

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat różnych celów przetwarzania danych osobowych przekazanych Właścicielowi w ramach korzystania z Serwisu i aplikacji mobilnych.

 

a) Rejestracja w Serwisie i aplikacjach mobilnych

 

Właściciel gromadzi wszystkie dane zebrane z Serwisu i aplikacji mobilnych w jednej bazie danych.

 

Po dokonaniu rejestracji w Serwisie / aplikacji mobilnej, użytkownik będzie identyfikowany za pomocą swojego adresu e-mail (lub numeru telefonu komórkowego) i hasła ustalonego w Serwisie / aplikacji mobilnej.

 

Korzystając z tych danych, użytkownik może brać udział we wszelkich konkursach, promocjach, ofertach specjalnych czy wydarzeniach wymagających rejestracji w Serwisie.

 

Użytkownik może zarejestrować się w Serwisie / aplikacji mobilnej poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego lub z wykorzystaniem swojego profilu w mediach społecznościowych:

 

·         Rejestracja poprzez Serwis / aplikację mobilną: użytkownik musi uzupełnić wszystkie wymagane pola formularza rejestracyjnego.

 

·         Rejestracja poprzez Facebook: gdy użytkownik loguje się do serwisu / aplikacji mobilnych poprzez Facebook, Właściciel ma dostęp do danych przekazywanych przez Facebook za zgodą użytkownika, jego publicznego profilu oraz adresu e-mail. Właściciel nie będzie prosił o dostęp do informacji o poglądach politycznych, przynależności do związków zawodowych, przekonaniach religijnych, pochodzeniu etnicznym, orientacji seksualnej i stanie zdrowia. Użytkownik musi być jednak świadomy faktu, iż gromadzenie i wykorzystywanie danych przez Facebook oparte jest na polityce prywatności tamtego serwisu, nie niniejszej Polityce Prywatności.

 

Dane użytkowników rejestrujących się w Serwisie i aplikacjach mobilnych, bezpośrednio lub poprzez swoje profile w serwisach społecznościowych, będą przechowywane w bazie danych, której administratorem jest Właściciel. Dane te będą przetwarzane dla celów:

 

·         zarządzania procesem rejestracji i tworzenia konta użytkownika;

 

·         umożliwiania zarejestrowanym użytkownikom dostępu do treści i usług w ramach Serwisu i aplikacji mobilnych;

 

·         personalizowania sposobów korzystania z Serwisu i dopasowywania oferowanych produktów do preferencji i zwyczajów użytkowników, w oparciu o informacje zamieszczone na ich profilach w Serwisie / aplikacjach mobilnych i ew. mediach społecznościowych, a także do analizowania sposobów korzystania z Serwisu i aplikacji mobilnych przez użytkowników;

 

·         umożliwiania użytkownikom uczestnictwa w akcjach i promocjach organizowanych przez Właściciela wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników Serwisu / aplikacji mobilnych;

 

·         umożliwienia użytkownikom brania udziału w dyskusjach i wypełniania ankiet w Serwisie i aplikacjach mobilnych;

 

·         wysyłania pocztą, e-mailem lub innymi środkami komunikacji elektronicznej informacji o charakterze marketingowym, dotyczących różnych produktów odzieżowych czy akcji organizowanych przez Właściciela, dostosowanych do preferencji i zainteresowań danego użytkownika – o ile dany użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich informacji, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;

 

·         wysyłania pocztą, e-mailem lub innymi środkami komunikacji elektronicznej informacji o charakterze marketingowym, dotyczących produktów i usług stron trzecich, związanych z sektorem telekomunikacyjnym, finansowym, szkoleniowym, rozrywkowym, motoryzacyjnym, energetycznym, dóbr konsumenckich, pozarządowym, itp., dostosowanych do preferencji i zainteresowań danego użytkownika – o ile dany użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich informacji, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego. 

 

b) Tworzenie konta użytkownika

 

Po zakończeniu pierwszego etapu rejestracji w Serwisie / aplikacjach mobilnych, użytkownik otrzymuje na swój adres e-mail (podany podczas rejestracji) wiadomość weryfikacyjną z linkiem do aktywacji konta.

 

Jeżeli użytkownik nie dokona aktywacji w ciągu 48 godzin od daty wysłania wiadomości weryfikacyjnej, jego dane osobowe zostaną usunięte i nie będą przechowywane przez Właściciela.

 

Po dokonaniu aktywacji konta, dane użytkownika zapisywane są w bazie danych, a użytkownik może – korzystając ze swojego adresu e-mail (lub numeru telefonu komórkowego) i hasła – uzyskać dostęp do wszystkich części Serwisu / aplikacji mobilnych, przeznaczonych dla zarejestrowanych użytkowników.

 

 

c) Tworzenie profilu

 

Niektóre strony w ramach Serwisu i aplikacje mobilne umożliwiają również tworzenie własnej nazwy użytkownika i profilu z informacjami o użytkowniku.

 

Użytkownik sam decyduje, jakie informacje chce zamieścić na swoim profilu. Ma także możliwość ograniczenia widoczności profilu lub ustawienia go jako publiczny.

 

Użytkownik może w dowolny sposób nazwać swój profil. Można zastosować nazwę zbliżoną do prawdziwego imienia i/lub nazwiska, lecz zalecane jest stosowanie pseudonimów, które nie wskazują jednoznacznie na tożsamość użytkownika. Raz wybrana nazwa użytkownika nie może być zmieniana.

 

Użytkownik może też dobrowolnie podać dodatkowe informacje o swoich zainteresowaniach, wgrać zdjęcia, itp. Decyzja o ewentualnym zamieszczaniu tego rodzaju elementów należy wyłącznie do użytkownika. Ogólnym zaleceniem jest podawanie takiej ilości informacji, jaka jest niezbędna dla celów, dla których użytkownik ma zamiar korzystać ze swojego profilu. Czasami zamieszczanie w Internecie zbyt wielu informacji na swój temat może mieć negatywne skutki, gdyż nie jest to w pełni bezpieczne medium.

 

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z podawania dodatkowych informacji na swoim profilu.

 

W odniesieniu do danych osobowych, zdjęć, filmów i informacji publikowanych przez użytkownika na swoim profilu, wszelkie prawa własności przysługują wyłącznie danemu użytkownikowi, a Właściciel jedynie przetwarza te materiały celem odpowiedniego świadczenia usług w ramach Serwisu i aplikacji mobilnych. Prawa Właściciela, związane z informacjami i materiałami znajdującymi się na profilu użytkownika, wygasają w momencie usunięcia danej zawartości przez użytkownika lub usunięcia konta, chyba że Właścicielowi przyznano wyraźne upoważnienia dla sprecyzowanego celu. Właściciel nie odpowiada za wykorzystywanie przez strony trzecie informacji i materiałów dostępnych na profilu użytkownika.

 

Mimo iż użytkownik samodzielnie decyduje, jakie informacje umieszczać na swoim profilu i w publikowanych komentarzach na profilach innych użytkowników i/lub stron trzecich, Właściciel uprawniony jest do monitorowania i moderowania treści wpisów w Serwisie i aplikacjach mobilnych. Do wpisów tych mają zastosowanie następujące postanowienia:

 

·         Zakazane jest zamieszczanie informacji lub komentarzy, które promują przemoc, nietolerancję, rasizm, nadużycia, nienawiść, groźby, molestowanie seksualne i inne działania niezgodne z prawem i normami moralnymi.

 

·         Niedozwolone jest zamieszczanie informacji lub komentarzy, które są mylące i/lub nieprawdziwe, obraźliwe, zastraszające, obsceniczne lub zniesławiające. Serwis i aplikacje mobilne należące do Właściciela wyposażone są w systemy zapobiegające przesyłaniu wpisów zawierających wulgaryzmy.

 

·         Zabronione jest wykorzystywanie informacji publikowanych przez innych użytkowników, naruszanie praw własności intelektualnej, tworzenie nielegalnych kopii lub stosowanie jakichkolwiek innych technik, które nie są dopuszczalne na mocy obowiązującego prawa. W każdym przypadku, niezbędne jest uzyskanie wyraźnej zgody właściciela danych materiałów.

 

·         Niedopuszczalne jest zamieszczanie informacji lub komentarzy w imieniu stron trzecich, bez względu na to, czy są one użytkownikami Serwisu / aplikacji mobilnych, chyba że udzielona została uprzednio odpowiednia zgoda na podejmowanie takich czynności. Zabronione jest podszywanie się pod inną osobę, bez względu na to, czy jest ona użytkownikiem Serwisu, a w szczególności korzystanie z konta innego użytkownika przy użyciu jego nazwy użytkownika i hasła. Użytkownicy nie mogą przekazywać stronom trzecich swoich danych do logowania do Serwisu / aplikacji mobilnych, ani udzielać im zgody na zamieszczanie wpisów w swoim imieniu.

 

·         Użytkownik może jedynie publikować informacje i zdjęcia, które są jego własnością i ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie publikowane materiały. Jeżeli publikowane informacje dotyczą stron trzecich (bez względu na to, czy są one użytkownikami Serwisu i aplikacji mobilnych), użytkownik zobowiązany jest do uzyskania ich uprzedniej zgody.

 

·         Zakazane jest korzystanie z informacji zamieszczanych przez użytkowników Serwisu i aplikacji mobilnych dla celów reklamowych, chyba że uzyskano uprzednią zgodę danego użytkownika.

 

·         Niedozwolone jest zasłanianie banerów reklamowych publikowanych w Serwisie i aplikacjach mobilnych.

Na podstawie art. 7 Ustawy 1/1982 z dnia 5 maja 1982 r. o ochronie prawa do godności, prywatności i wizerunku, następujące działania uznawane są za niedozwolone:

 

·         umieszczanie w jakimkolwiek miejscu urządzeń służących do podsłuchiwania lub nagrywania prywatnego życia osób korzystających z Serwisu / aplikacji mobilnych;

 

·         korzystanie z jakichkolwiek urządzeń mających na celu uzyskiwanie informacji o życiu poszczególnych osób, prywatnej korespondencji, itp.;

 

·         ujawnianie informacji na temat życia prywatnego jakiejkolwiek osoby, które mogłyby wpłynąć na jej reputację i dobre imię, a także ujawnianie bądź publikowanie treści listów, notatek i innych pism o charakterze prywatnym;

 

·         ujawnianie prywatnych informacji na temat dowolnej osoby lub jej rodziny, uzyskanych w ramach realizowania jakichkolwiek obowiązków zawodowych;

 

·         pozyskiwanie, publikowanie i kopiowanie zdjęć, filmów i innych materiałów pokazujących daną osobę w sytuacjach prywatnych, z wyłączeniem przypadków dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa;

 

·         korzystanie z imienia/nazwiska, głosu lub wizerunku osoby dla celów reklamowych, handlowych, itp.;

 

·         zniesławianie i wyrażanie subiektywnych opinii, które w jakikolwiek sposób naruszają godność innej osoby, negatywnie wpływając na jej reputację;

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane lub ujawniane przez użytkownika za pośrednictwem profilu własnego lub innych. W tym zakresie wyłączna odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku. Dotyczy to również wykorzystywania przez strony trzecie informacji/materiałów zamieszczonych na profilu użytkownika.

 

d) Logowanie za pośrednictwem serwisów społecznościowych

 

Gdy użytkownik loguje się do Serwisu i aplikacji mobilnych poprzez swój profil w wybranym serwisie społecznościowym, Właściciel może publikować jego informacje, w tym dane osobowe, zależnie od usługi realizowanej w ramach Serwisu / aplikacji mobilnej. Takie informacje i dane osobowe mogą być widoczne dla innych użytkowników Serwisu i aplikacji mobilnych. Są to m.in. nazwa użytkownika, alias, zdjęcia, aktywność, subskrypcje, kontakty, wykorzystywane aplikacje stron trzecich i publikowana w Serwisie zawartość. Z poziomu swojego profilu, użytkownik może jednak zadecydować, jakie informacje chce upubliczniać.

 

Ze swojego profilu w serwisie Facebook, użytkownik może zarządzać aplikacjami Właściciela, przeglądać listę zezwoleń przyznanych Właścicielowi, sprawdzać, kiedy ostatnio aplikacja uzyskiwała dostęp do informacji, a także kontrolować informacje publikowane przez aplikacje w imieniu użytkownika.

 

W przypadku aplikacji należących do Właściciela, żadne treści nie będą publikowane w imieniu użytkownika bez jego wiedzy i zgody.

 

Użytkownik może w dowolnym czasie usunąć swój profil Facebook, aplikacje Właściciela lub aplikacje stron trzecich, z których nie ma zamiaru już korzystać.

 

Jeżeli użytkownik zablokuje aplikacje Właściciela na swoim profilu w serwisie Facebook, nie będzie mógł logować się do Serwisu i aplikacji mobilnych poprzez Facebook.

 

W przypadku uprzedniego połączenia przez użytkownika swojego konta w serwisie Facebook z kontem w Serwisie / aplikacjach mobilnych Właściciela, w przypadku cofnięcia odpowiednich zgód na swoim profilu Facebook, użytkownik będzie mógł logować się do Serwisu i aplikacji mobilnych Właściciela wyłącznie za pomocą danych podanych podczas rejestracji.

 

e) Ustawienia prywatności

 

Użytkownik samodzielnie decyduje, jakie informacje i komu chce udostępniać. Zalecane jest dokładne sprawdzenie zawartości publikowanych treści i listy osób, które będą mogły je zobaczyć.

 

Użytkownicy powinni mieć świadomość tego, jak istotne są ustawienia prywatności, dzięki którym można dowolnie ograniczać grupę odbiorców publikowanych przez siebie treści.

 

Użytkownik powinien mieć poniższe na uwadze:

 

·         Wszelkie informacje podawane podczas zakładania profilu są domyślnie dostępne dla innych użytkowników. Ograniczyć ich widoczność można w ustawieniach prywatności.

 

·         Wszelkie informacje publikowane na profilu lub profilu innego użytkownika będą dostępne z poziomu profilu każdego znajomego.

 

·         Według ustawień domyślnych, gdy inni publikują informacje na profilu danego użytkownika, będą one dostępne tylko dla tego użytkownika i jego znajomych do czasu zakończenia procesu moderacji, który opisano szczegółowo poniżej.

 

·         Użytkownik może wybrać, kto będzie mógł widzieć jego dane (płeć, wiek, miejscowość) i jakiego rodzaju wiadomości chce otrzymywać na swój adres e-mail podany podczas rejestracji. Ustawienia prywatności profilu umożliwiają zadecydowanie, jakie dane będą widoczne dla użytkowników niebędących znajomymi danego użytkownika. W szczególności, użytkownik może wybrać widoczność daty urodzenia, wieku, płci i miejsca zamieszkania. Pozostałe informacje nie mogą być pokazywane innym użytkownikom. Użytkownik może również zdecydować, czy chce otrzymywać od Właściciela wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji.

 

f) Udział w konkursach i promocjach

 

Rejestracja w Serwisie / aplikacji mobilnej oznacza możliwość uczestniczenia w konkursach i promocjach organizowanych przez Właściciela.

 

Przetwarzanie danych osobowych, podanych przez użytkownika dla celów wzięcia udziału w konkursie lub promocji, podlegać będzie osobnym warunkom, przekazywanym uczestnikom każdorazowo. Standardowo, decyzja o uczestnictwie w konkursie lub promocji jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów poprawnego przeprowadzenia takiego konkursu lub promocji, m.in. sprawdzenia spełnienia kryteriów uczestnictwa i innych warunków, dostarczenia nagrody czy opublikowania danych zwycięzców w Serwisie i innych mediach.

 

Od momentu podjęcia przez użytkownika decyzji o udziale w konkursie lub promocji w Serwisie / aplikacjach mobilnych, Właściciel może kontaktować się z użytkownikiem, wykorzystując do tego celu podane przez niego dane, które należy – w razie wystąpienia jakiejkolwiek zmiany – niezwłocznie zaktualizować.

 

Jeżeli zwycięzca konkursu nie wyraził zgody na otrzymywanie wiadomości o charakterze handlowym i marketingowym, dotyczących promocji, nagród, itp., zgodnie z Ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 r. o usługach świadczonych przez dostawców usług informatycznych oraz handlu elektronicznym, można przesłać na jego skrzynkę e-mailową lub numer telefonu (podane podczas rejestracji) wiadomość z informacją o wygranej i sposobie jej dostarczenia.

 

g) Moderacja zawartości profilu

 

Treści i informacje publikowane przez użytkowników podlegają akceptacji moderatora Serwisu / aplikacji mobilnych.

 

W przypadku odmowy akceptacji przez moderatora Serwisu lub aplikacji mobilnej, użytkownik otrzyma powiadomienie.

 

W przypadku akceptacji treści lub informacji przez moderatora, staną się one widoczne dla wszystkich użytkowników. Oznacza to, że takie treści/informacje będą dostępne dla nieograniczonej liczby użytkowników z całego świata.

 

h) Wiadomości wysyłane do użytkownika

 

Aby zapewnić zgodne z prawem prowadzenie relacji z użytkownikiem Serwisu i aplikacji mobilnych, Właściciel może przesyłać użytkownikowi wiadomości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – na jego adres e-mail, telefon komórkowy lub inne urządzenia mobilne. Wiadomości te obejmują (lecz nie wyłącznie): (i) kwestie związane z aktywacją konta użytkownika; (ii) powiadomienia moderacyjne; (iii) zmiany hasła; (iv) sprawy dotyczące bezpieczeństwa korzystania z Serwisu; (v) kwestie związane z konkursami i promocjami, w których użytkownik bierze udział; (vi) inne powiadomienia niezbędne do zapewnienia należytego działania Serwisu i aplikacji mobilnych.

 

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości marketingowych, mających na celu bezpośrednie bądź pośrednie promowanie usług i produktów, użytkownik będzie otrzymywać tego rodzaju wiadomości na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.

 

W każdej wysyłanej wiadomości marketingowej, użytkownik znajdzie informacje o sposobach cofnięcia zgody na wykorzystywanie swoich danych do celów marketingowych.

 

Użytkownik będzie również otrzymywać wiadomości do swojej wewnętrznej skrzynki odbiorczej w ramach Serwisu, m.in. wiadomości od innych użytkowników Serwisu / aplikacji mobilnych, powiadomienia o akceptacji treści publikowanej w Serwisie, zaproszenia do grona znajomych czy powiadomienia o innych kwestiach związanych z profilem.

 

i) Zgłaszanie nadużyć

 

W przypadku, gdy użytkownik narusza swoją obowiązki wyszczególnione w Regulaminie Użytkowania i innych obowiązujących dokumentach, mających zastosowanie do Serwisu i aplikacji mobilnych, lub Właściciel ma zasadne podejrzenie naruszania obowiązujących warunków, może tymczasowo zawiesić konto użytkownika i zbadać okoliczności domniemanego naruszenia, a następnie – jeżeli okaże się to konieczne – zablokować trwale konto użytkownika, zaprzestać świadczenia usług i/lub przekazać niezbędne informacje odpowiednim instytucjom.

 

5. Śledzenia Właściciela w mediach społecznościowych

 

Serwisy społecznościowe umożliwiają swoim użytkownikom bycie częścią wirtualnej społeczności, w której mogą budować swoje publiczne profile, tworzyć i publikować treści, a także udostępniać dane osobowe innym członkom danej sieci.

 

W serwisach społecznościowych, użytkownicy tworzą konta lub profile dla celów prywatnych. Funkcjonowanie każdej sieci społecznościowej podlega warunkom opracowanym przez jej właściciela i/lub administratora. Zasady korzystania z profili o charakterze komercyjnym określane są przez osoby zajmujące się ich prowadzeniem.

 

Właściciel posiada profile w niektórych serwisach społecznościowych, m.in. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest oraz Google+. Istnieje możliwość śledzenia / bycia „fanem” Właściciela we wskazanych powyżej mediach społecznościowych i innych wyszczególnionych w obrębie Serwisu.

 

Śledzenie / bycie „fanem” oficjalnych profili Właściciela w tych sieciach społecznościowych oznacza bezwarunkową akceptację Polityki Prywatności przez użytkownika, gdyż tego typu działania mają charakter całkowicie dobrowolny. W przypadku braku akceptacji Polityki Prywatności, użytkownik powinien zaprzestać śledzenia oficjalnych profili Właściciela w mediach społecznościowych.

 

Serwis i oficjalne profile Właściciela w sieciach społecznościowych skierowane są do użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Zaleca się dokładne zapoznanie z warunkami użytkowania, zamieszczonymi w danym medium społecznościowym.

 

Właściciel jest odpowiedzialny za prowadzenie swoich oficjalnych stron w serwisach społecznościowych.

 

Jeżeli użytkownik śledzi oficjalną stronę Właściciela i jego profile w mediach społecznościowych, musi przestrzegać warunków obowiązujących na tej stronie oraz ustalonych przez właścicieli/administratorów portali społecznościowych. Bycie „znajomym” lub „śledzącym” oficjalną stronę lub profile w serwisach społecznościowych oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie własnych danych osobowych w sposób określony w regulaminach danego medium.

 

Właściciel będzie korzystał z informacji przekazywanych przez „znajomych”, „śledzących” i „fanów” Serwisu oraz oficjalnych profili w mediach społecznościowych dla celów prawidłowego administrowania nimi. Informacje te obejmują wszelkie opinie i komentarze zamieszczane przez użytkowników. Serwis umożliwia zamieszczanie komentarzy, wpisów i innych danych na zasadach zbliżonych do portali społecznościowych.

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż dane i informacje zamieszczone na oficjalnych profilach w serwisach społecznościowych są dostępne dla ogółu użytkowników danego serwisu i mogą pojawiać się w wyszukiwarkach internetowych.

 

Serwisy społecznościowe, w których Właściciel posiada oficjalne profile, należą do innych podmiotów, a Właściciel nie ma wpływu na stosowane przez nich środki bezpieczeństwa.

 

Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez właścicieli/administratorów sieci społecznościowych, ich użytkowników oraz dostawców usług, którzy uzyskali do nich dostęp w ramach wykonywania obowiązków zawodowych. Użytkownik musi być świadomy faktu, iż wszelkie podawane i zamieszczane przez niego dane mogą być przekazywane dalej przez innych użytkowników, a Właściciel nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie tych sieci społecznościowych.

 

Użytkownik samodzielnie decyduje, jakie informacje i jakiej treści komentarze zamieszczać będzie poprzez swój profil na oficjalnych profilach Właściciela w serwisach społecznościowych. Zalecane jest podawanie tylko informacji niezbędnych do realizacji danego celu.

 

Użytkownik powinien być świadomy odpowiedzialności wynikającej z rozpowszechniania danych osobowych stron trzecich (w tym ich zdjęć) za pośrednictwem sieci społecznościowych bez ich zgody lub – w odniesieniu do małoletnich – bez zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych.

 

W odniesieniu do informacji i treści zamieszczanych przez użytkownika na oficjalnych profilach Właściciela w mediach społecznościowych, użytkownik oświadcza, iż: (i) jest posiadaczem praw do publikowanych przez siebie materiałów; (ii) nie narusza obowiązujących przepisów w zakresie prawa do prywatności, wizerunku i/lub godności, ochrony danych osobowych, własności intelektualnej, ani żadnych innych praw stron trzecich; (iii) zwalnia Właściciela z odpowiedzialności związanej z jakimikolwiek roszczeniami stron trzecich w związku z posiadaniem prawa do treści opublikowanych na profilu w portalu społecznościowym; (iv) ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób komunikacji z innymi użytkownikami. Właściciel nie ma wpływu na tego typu relacje.

 

Na podstawie art. 7 Ustawy 1/1982 z dnia 5 maja 1982 r. o ochronie prawa do godności, prywatności i wizerunku, niedozwolone jest: (i) ujawnianie informacji na temat życia prywatnego jakiejkolwiek osoby, które mogłyby wpłynąć na jej reputację i dobre imię; (ii) ujawnianie prywatnych informacji na temat dowolnej osoby lub jej rodziny; (iii) pozyskiwanie, publikowanie i kopiowanie zdjęć, filmów i innych materiałów pokazujących daną osobę w sytuacjach prywatnych, z wyłączeniem przypadków dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa; (iv) korzystanie z imienia/nazwiska, głosu lub wizerunku osoby dla celów reklamowych, handlowych, itp.; (v) zniesławianie i wyrażanie subiektywnych opinii, które w jakikolwiek sposób naruszają godność innej osoby, negatywnie wpływając na jej reputację.

 

Niedopuszczalne jest również: (i) korzystanie z danych osobowych zamieszczonych na profilach użytkowników do celów reklamowych, chyba że uzyskano ich uprzednią zgodę; (ii) naruszanie regulaminów ustalonych przez właścicieli/administratorów sieci społecznościowych.

 

Właściciel uprawniony jest do usuwania z Serwisu i swoich oficjalnych profili w mediach społecznościowych jakichkolwiek treści sprzecznych z regulaminami ustalonymi przez właścicieli/administratorów danych portali, lub warunków opracowanych przez Właściciela dla celów zarządzania tymi profilami. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy treści zamieszczane przez użytkowników naruszają obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego.

 

Właściciele i administratorzy sieci społecznościowych również usuwają – automatycznie lub w odpowiedzi na skargę innego użytkownika – treści sprzeczne z opracowanymi przez nich warunkami użytkowania.

 

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane jednostronnie przez właścicieli i administratorów sieci społecznościowych. Dlatego w przypadku zgłoszenia przez użytkownika – za pomocą metod komunikacji udostępnionych przez właściciela/administratora sieci społecznościowej – jakichkolwiek nadużyć, użytkownik będzie musiał w pełni samodzielnie podejmować dalsze kroki związane z procesem przetwarzania skargi. Właściciel będzie w takim przypadku współpracował z właścicielem/administratorem sieci w celu wyjaśnienia i rozwiązania problemu, lecz nie odpowiada w żaden sposób za decyzje takiego właściciela/administratora, które są podejmowane wedle jego wyłącznego uznania, ani za konsekwencje wynikające z takich decyzji.

 

Jeżeli użytkownik chce skorzystać z prawa dostępu do swoich danych publikowanych na oficjalnych profilach Właściciela w media społecznościowych, poprawiania tych danych lub ich usuwania, musi mieć na uwadze fakt, iż działania Właściciela będą ograniczone do zakresu dopuszczonego przez właściciela/administratora danego portalu, będącego jedyną stroną, która jest w stanie zapewnić użytkownikowi możliwość wykonania tego prawa.

 

Użytkownik może w dowolnym czasie przestać śledzić profile społecznościowe Właściciela. Aby to uczynić, należy postępować zgodnie z procedurami stosowanymi w danej sieci społecznościowej.

 

Użytkownik jest także uprawniony do usunięcia wszelkich informacji i danych, które zamieścił na profilu Właściciela, zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla tego celu przez właściciela/administratora danej sieci społecznościowej.

 

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieoficjalne strony internetowe lub profile w mediach społecznościowych, stworzone przez osoby trzecie, imitujące oficjalne strony lub profile Właściciela bądź należących do niego marek.

 

Właściciel zastrzega sobie prawo do tworzenia, edytowania, modyfikowania i/lub usuwania swoich oficjalnych witryn i profili społecznościowych bez uprzedniego zawiadomienia.

 

W celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych na oficjalnych stronach i profilach społecznościowych Właściciela, użytkownik może skontaktować się z Właścicielem drogą pocztową lub telefoniczną (dane teleadresowe znajdują się w art. 16 niniejszej Polityki Prywatności).

 

6. Określenie celów, dla których Właściciel będzie przekazywał dane użytkowników innym podmiotom

 

Właściciel uprawniony jest do przekazywania danych osobowych użytkownika wyszczególnionym poniżej spółkom należącej do tej samej grupy kapitałowej, działającym w branży odzieżowej, handlowej i hotelarsko-gastronomicznej, w celu przesyłania przez nie informacji handlowych i marketingowych drogą pocztową, e-mailową lub innymi środkami komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody na takie przekazywanie danych jest wymagane od użytkownika, który chce zarejestrować się w Serwisie i aplikacjach mobilnych.

 

Dane użytkowników mogą być przekazywane następującym spółkom:

 

 

Neinver La Toja. Cl/ Francisca Delgado 11, 5ª planta 28108 Alcobendas (Madryt) – Hiszpania. ES B85385920

 

 

 

Neinver Polska Sp. z o.o. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa (Polska). PL 5272310154

 

 

Neinver Italia spa. Piazza Santa Caterina 1 28060 Vicolungo (NO) - Włochy. IT 13218740150

 

 

Właściciel może przekazywać dane osobowe użytkowników stronom trzecim, związanym z sektorem telekomunikacyjnym, finansowym, szkoleniowym, rozrywkowym, motoryzacyjnym, energetycznym, dóbr konsumenckich, pozarządowym, itp., dla celów wysyłania pocztą, e-mailem lub innymi środkami komunikacji elektronicznej informacji o charakterze marketingowym, dotyczących produktów i usług tych podmiotów, o ile dany użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich informacji, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego.

 

Przekazywanie danych osobowych użytkowników przez Właściciela odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami art. 11.2.c. UODO oraz innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa.

 

7. Inni odbiorcy informacji

 

Właściciel gwarantuje bezpieczeństwo i poufność w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych poprzez Serwis i aplikacje mobilne, lecz nie ponosi odpowiedzialności za sposoby przetwarzania danych przez strony trzecie – dostawców usług informatycznych, którzy mogą mieć do nich dostęp w związku z wykonywaniem swoich obowiązków zawodowych.

 

Za dostawców usług informatycznych uznaje się osoby fizyczne bądź prawne, które świadczą m.in. następujące usługi: (i) transmisja danych poprzez sieć internetową; (ii) zapewnienie dostępu do sieci internetowej (iii) usługi w zakresie przechowywania i hostingowe; (iv) dostarczanie zawartości lub informacji.

 

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez strony trzecie tworzące hiperłącza lub za ich pośrednictwem docierające do użytkowników Serwisu i aplikacji mobilnych.

 

8. Zawieszenie profilu użytkownika

 

Właściciel może tymczasowo zawiesić/zablokować lub trwale usunąć konto użytkownika Serwisu i aplikacji mobilnych jednostronnie, bez uprzedniego zawiadomienia, jeżeli:

 

·         Właściciel ma uzasadnione podejrzenie, iż użytkownik podejmuje działania niezgodne z obowiązującym prawem, zasadami mającymi zastosowanie dla Serwisu i aplikacji mobilnych i/lub dobrymi obyczajami.

 

·         Strona trzecia (w tym inny użytkownik) zawiadamia o popełnieniu czynu niezgodnego z obowiązującym prawem, zasadami mającymi zastosowanie dla Serwisu i aplikacji mobilnych i/lub dobrymi obyczajami.

 

·         Instytucja publiczna lub organ władzy żąda od Właściciela przekazania informacji o danym użytkowniku i/lub zablokowania bądź dezaktywacji jego konta.

 

Właściciel zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika celem zapobiegania wprowadzania jakichkolwiek zmian, w związku z działaniami prowadzonymi przez organy ścigania lub toczącym się postępowaniem sądowym.

 

9. Jakość informacji

 

Właściciel informuje użytkowników, iż na mocy obowiązujących przepisów prawa, niedozwolone jest wykorzystywanie tożsamości innej osoby ani ujawnianie jej danych osobowych. Dlatego użytkownicy muszą pamiętać, że w przypadku wysyłania jakiejkolwiek wiadomości, mogę podawać jedynie własne dane, które są w danym czasie aktualne i prawdziwe.

 

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody Właściciela i/lub stron trzecich, spowodowane podaniem danych innej osoby lub swoich niepoprawnych bądź nieaktualnych.

 

Użytkownik podający dane innej osoby ponosi odpowiedzialność za bezprawne wykorzystanie cudzych danych osobowych, zgodnie z postanowieniami UODO.

 

10. Aktualizacje danych

 

Użytkownik jest jedynym źródłem informacji dotyczących swoich danych osobowych, w związku z czym wymagane jest zapewnienie ich aktualności, zgodnie z postanowieniami UODO.

 

11. Wykonywanie prawa dostępu do danych osobowych, ich zmiany i usunięcia

 

Użytkownicy mogą w dowolnym czasie wykonać prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany i usunięcia, poprzez wysłanie pisemnego zawiadomienia na adres NEINVER S.A.: C / Francisca Delgado nº 11, 5ª planta, Arroyo de la Vega, 28108 Alcobendas, Madryt. Prawa te można również wykonywać z poziomu strefy zarejestrowanego użytkownika Serwisu Factory.

 

Wykonanie któregokolwiek z tych praw wymaga dołączenia do pisma kopii obydwu stron dowodu osobistego bądź innego dokumentu tożsamości.

 

12. Wykonanie prawa do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Zgodnie z obowiązującym prawem, użytkownik może w dowolnym czasie sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych dla celów działań promocyjnych i wiadomości reklamowych, a także wycofać udzieloną zgodę poprzez przekazanie Właścicielowi odpowiedniego zawiadomienia. Aby to zrobić, użytkownik może wysłać wiadomość na adres neinver@neinver.com, w tytule wpisując „Cofnięcie zgody”.

Tytuł wiadomości „Edycja danych” jest natomiast stosowany w celach zmiany danych osobowych lub zgłoszenia wniosku o nieprzesyłanie dalszych informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej.

 

13. Bezpieczeństwo i poufność

 

Właściciel informuje użytkowników, iż zgodnie z postanowieniami UODO, podjął wymagane kroki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych i przeciwdziałania ich utracie, modyfikacji lub nieautoryzowanemu dostępowi w efekcie działań ludzkich lub czynników naturalnych. Właściciel przechowuje dane osobowych jedynie w plikach, które spełniają obowiązujące wymagania w tym zakresie. Właściciel zobowiązany jest także do zapewnienia poufności danych użytkowników.

 

14. Wskazówki dla użytkowników

 

Warto pamiętać, że Internet może stanowić źródło licznych niebezpieczeństw. Istnieją jednak sprawdzone sposoby na zwiększenie bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci, które Właściciel poleca użytkownikom:

 

·         Korzystaj z najnowszej wersji oprogramowania do przeglądania stron internetowych, które ma lepsze i nowsze zabezpieczenia.

 

·         Korzystaj z dostępnych mechanizmów bezpieczeństwa (bezpieczne serwery, szyfrowanie, cyfrowe podpisy, programy antywirusowe, itp.) celem ochrony swoich danych.

 

·         Chroń swoje dane osobowe i historię komunikacji za pomocą ogólnodostępnych i legalnych metod, np. szyfrowania poufnych wiadomości czy stosowania kodów dostępu do urządzeń.

 

·         Pamiętaj, że jakiekolwiek podawanie danych poprzez e-mail, fora internetowe, grupy dyskusyjne, itp. może skutkować ich przetwarzaniem przez różne podmioty – dlatego warto za każdym razem zapoznać się z polityką prywatności danego serwisu.

 

15. Aktualizacje Polityki Prywatności

 

Właściciel czasem aktualizuje treść Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany będą ogłaszane w Serwisie i aplikacjach mobilnych, przy czym przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach obowiązujących w dacie ich przekazania przez użytkownika. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzanie aktualnej treści Polityki Prywatności, dostępnej w Serwisie i aplikacjach mobilnych.

 

Właściciel niniejszym informuje użytkownika, iż dalsze korzystanie z Serwisu i aplikacji mobilnych, po zapoznaniu się z treścią niniejszego dokumentu, oznaczać będzie wyraźną akceptację Polityki Prywatności. W przypadku braku chęci wyrażenia takiej akceptacji, użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Serwisu i aplikacji mobilnych.

 

16. Kontakt

 

Wszelkie pytania, uwagi i sugestie związane z niniejszą Polityką Prywatności można zgłaszać, kontaktując się z Właścicielem drogą pocztową, na adres NEINVER S.A., C/ Francisca Delgado nº 11, 5ª planta, Arroyo de la Vega, Alcobendas, 28108 Madryt; za pomocą poczty elektronicznej: neinver@neinver.com; lub telefonicznie: +34 914 902 200.