A) AVÍS LEGAL, POLÍTICA D'ÚS I POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB I LES APLICACIONS MÒBILS

 

Avís legal

 

El titular i prestador de serveis de la societat de la informació del lloc web amb els URL que es mostren al llistat de més avall (d'ara endavant, el Lloc Web) és l'entitat mercantil NEINVER, SA (d'ara endavant, el Titular), CIF A-31038136, amb domicili social a C/ Francisca Delgado n.º 11, 5.ª planta, Arroyo de la Vega, Alcobendas, 28108 Madrid i domicili a efectes de notificacions a la mateixa adreça. Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, al tom 5720, foli 210, secció 8, full M-93606.

 

L'accés i l'ús del Lloc Web són gratuïts i requereixen el coneixement i l'acceptació de la política d'ús i de la política de privacitat i, si escau, pel que fa als serveis particulars o a les promocions o els concursos, també l'acceptació de les seves condicions particulars o bases promocionals o del concurs respectives.

 

Per a qualsevol consulta o contacte, l'usuari es pot comunicar amb el Titular trucant al següent número de telèfon de contacte: +34 914 902 200 o escrivint a l'adreça electrònica de contacte neinver@neinver.com.

 

Llistat URL:

http://www.thestyleoutlets.es

http://www.thestyleoutlets.com

http://www.thestyleoutlets.it

http://coruna.thestyleoutlets.es

http://getafe.thestyleoutlets.es

http://las-rozas.thestyleoutlets.es

http://ss-de-los-reyes.thestyleoutlets.es

http://vicolungo.thestyleoutlets.it

http://castel-guelfo.thestyleoutlets.it

http://zweibrucken.thestyleoutlets.de

http://roppenheim.thestyleoutlets.fr

http://vila-do-conde.thestyleoutlets.pt

http://nassica.es

http://www.neinver.com

http://projects.thestyleoutlets.com

http://blog.thestyleoutlets.es

http://annopol.factory.pl/

http://krakow.factory.pl/pl

http://poznan.factory.pl/pl

http://ursus.factory.pl/pl

http://halle.leipzig.thestyleoutlets.de/

http://viladecans.thestyleoutlets.es

 

Política d'ús

 

A) Condicions generals d'ús

 

1. Objecte

 

L'objecte d'aquesta política d'ús consisteix a regular els termes i les condicions de l'accés i l'ús del Lloc Web i les aplicacions mòbils per part de l'usuari, considerant que té la condició d'usuari qualsevol persona física que accedeixi i visualitzi els continguts i serveis del Lloc Web i les aplicacions mòbils. La persona física esmentada haurà de ser major d'edat i no estar incapacitada per poder acceptar i obligar-se amb els termes i les condicions del Lloc Web i les aplicacions mòbils, no essent el Titular responsable de les actuacions dels menors o les persones incapacitades.

 

S'adquireix la condició d'usuari mitjançant l'accés i l'ús del Lloc Web i les aplicacions mòbils. L'usuari farà servir els serveis i continguts exclusivament per a fins particulars o per raó de la relació jurídica que el vincula amb el Titular, amb exclusió de qualsevol modalitat d'utilització posterior dels serveis i continguts amb ànim de lucre o report d'algun benefici, directe o indirecte.

 

Dins de l'expressió Lloc Web i aplicacions mòbils queden compresos —amb caràcter delimitador però no limitador— les dades, els textos, els gràfics, les imatges, les animacions, les creacions musicals, els vídeos, els sons, els dibuixos, les fotografies i d'altres que s'hi incloguin i, en general, totes les creacions expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, independentment que siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual d'acord amb el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

 

L'accés al Lloc Web i les aplicacions mòbils implica que l'usuari adquireix una sèrie de drets i obligacions a fi i efecte de garantir el gaudi adequat dels serveis i continguts que s'hi inclouen i que el Titular posa a disposició gratuïtament de l'usuari.

 

L'usuari és conscient que l'accés i la utilització dels serveis i continguts del Lloc Web i les aplicacions mòbils es realitzen sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

 

2. Acceptació

 

Aquesta política d'ús és acceptada expressament i plenament per l'usuari pel simple fet d'accedir al Lloc Web i les aplicacions mòbils, visualitzar-ne els continguts o fer servir els serveis que s'hi inclouen. Si aquesta política d'ús fos substituïda per una altra en la seva totalitat o en part, la nova política esmentada s'entendrà acceptada de forma idèntica a l'exposada. No obstant això, l'usuari haurà d'accedir a aquesta política d'ús de forma periòdica per conèixer les versions successives que s'incloguin aquí, tot i que es recomana que l'usuari hi accedeixi cada cop que pretengui accedir o fer ús dels serveis i continguts del Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

En cas que l'usuari no accepti aquesta política d'ús o, si escau, les condicions particulars que regulen l'ús d'un determinat servei o contingut destinat als usuaris i que el Titular determini, l'usuari s'haurà d'abstenir d'accedir al Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

A través de l'accés al Lloc Web i les aplicacions mòbils, l'usuari podrà gaudir de l'ús de diversos continguts i serveis que seran oferts pel Titular o, si escau, per tercers proveïdors en les condicions que es determinen per als continguts i serveis esmentats.

 

Amb caràcter general, els serveis i continguts oferts a través del Lloc Web i les aplicacions mòbils estaran disponibles en castellà, sense perjudici de la possibilitat —a reserva del Titular— d'oferir-los en la resta de llengües autonòmiques oficials, així com en altres idiomes parlats a la Unió Europea.

 

El Titular podrà modificar de forma unilateral i sense avís previ la prestació, la configuració, el contingut i els serveis del Lloc Web i les aplicacions mòbils, així com les seves condicions generals d'ús i l'accés als serveis prestats, sense perjudici del que disposin les condicions particulars que regulin l'ús d'un servei o contingut determinat.

 

El cost de l'accés telefònic o un altre tipus de despesa per la connexió d'accés al Lloc Web i les aplicacions mòbils serà a càrrec exclusivament de l'usuari.

 

 

 

3. Drets i obligacions de l'usuari

 

L'usuari podrà:

 

 • Accedir de forma gratuïta i sense necessitat d'autorització prèvia als continguts i serveis del Lloc Web i les aplicacions mòbils disponibles com a tals, sense perjudici de les condicions tècniques particulars o de la necessitat de registre previ respecte de serveis i continguts específics segons es determini en aquesta política d'ús.
 • Fer servir els serveis i continguts disponibles per al seu ús exclusivament particular, sense perjudici del que disposen aquestes polítiques d'ús i, si escau, les condicions particulars que regulin l'ús d'un servei o contingut existent al Lloc Web i les aplicacions mòbils i que el Titular determini.
 • Descarregar una única còpia del Lloc Web i les aplicacions mòbils per a la seva visualització fora de línia, amb fins personals i no comercials.
 • Fer un ús correcte i lícit del Lloc Web, de conformitat amb la legislació vigent, la moral, els bons costums i l'ordre públic.

 

En cap cas l'usuari no podrà:

 

 • Accedir o fer servir els serveis i continguts del Lloc Web i les aplicacions mòbils per a la comissió d'accions il·lícites o contràries a la legislació vigent, la moral, els bons costums i l'odre públic, amb fins lesius de drets i llibertats de tercers, o que puguin perjudicar, danyar o impedir de qualsevol manera l'accés als serveis i continguts en perjudici del Titular o de tercers.

 

 • Fer servir els serveis, totalment o parcialment, per promocionar, vendre, contractar, divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l'autorització prèvia i per escrit del Titular.

 

 • Introduir informació al Lloc Web i les aplicacions mòbils o fer servir els serveis existents en aquest amb la finalitat d'atemptar, directament o indirectament, contra els drets —i molt especialment els drets fonamentals i les llibertats públiques— d'altres usuaris del Lloc Web i les aplicacions mòbils o del Titular; o amb la intenció d'incitar o promoure la realització d'actes delictius, xenòfobs, terroristes o degradants per raó d'edat, sexe, religió o creences, o de caràcter pornogràfic, obscè, violent o que atemptin contra la llei, la moral o els bons costums. A aquests efectes, per informació s'entendrà, amb caràcter delimitador però no limitador: textos, gràfics, imatges, vídeos, sons, dibuixos, fotografies, dades, notes i d'altres.

 

 • Incloure enllaços als seus llocs web particulars o comercials que dirigeixin al Lloc Web i no es limitin únicament i exclusivament a l'accés a les pàgines web del mateix.

 

 • Fer servir els serveis i continguts oferts a través del Lloc Web i les aplicacions mòbils de forma contrària a aquesta política d'ús i, si escau, a les condicions particulars que regulin l'ús d'un servei o contingut determinat i en perjudici o en detriment dels drets de la resta d'usuaris.

 

 • Realitzar qualsevol acció que impedeixi o dificulti l'accés al Lloc Web i les aplicacions mòbils per part dels usuaris, així com als enllaços que dirigeixen als serveis i continguts oferts pel Titular o per tercers a través del Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

 • Fer servir qualsevol tipus de virus informàtic, codi, programari, programa informàtic, equip informàtic o de telecomunicacions que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts, programes o sistemes accessibles a través dels serveis i continguts prestats al Lloc Web i les aplicacions mòbils en els sistemes d'informació, arxius i equips informàtics dels usuaris; o l'accés no autoritzat a qualssevol continguts o serveis del Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

 • Eliminar o modificar de qualsevol manera els dispositius de protecció o identificació del Titular o els seus titulars legítims que puguin contenir els continguts allotjats al Lloc Web i les aplicacions mòbils, o els símbols que el Titular o els tercers legítims titulars dels drets incorporin a les seves creacions objecte de propietat intel·lectual o industrial existents al Lloc Web o les aplicacions mòbils.

 

 • Incloure a llocs web de la seva responsabilitat o propietat metaetiquetes corresponents a marques, noms comercials o signes distintius propietat del Titular.

 

 • Reproduir totalment o parcialment el Lloc Web en un altre lloc web; no podrà crear marcs al Lloc Web o els llocs web accessibles a través d'aquest que ocultin o modifiquin —amb caràcter delimitador però no limitador— continguts, espais publicitaris i marques del Titular o de tercers, independentment o no que suposin actes de competència deslleial o de confusió.

 

 • Crear marcs dins d'un lloc web de la seva responsabilitat o propietat que reprodueixin la pàgina principal i/o les pàgines accessibles a través d'aquesta, corresponents al Lloc Web, sense l'autorització prèvia del Titular.

 

 • Incloure en un lloc web de la seva responsabilitat o propietat un enllaç que generi una finestra o sessió del programari de navegació emprat per l'usuari del seu lloc web, a la qual s'incloguin marques, noms comercials o signes distintius de la seva propietat i a través de la qual es mostri la pàgina web principal del Lloc Web o alguna de les pàgines accessibles a través d'aquesta.

 

 • Fer servir la marca, els noms comercials i qualsevol altre signe identificador que es trobi subjecte a drets de propietat intel·lectual o industrial sense la prèvia autorització expressa i per escrit del seu propietari.

 

 • Dur a terme qualsevol acció que suposi la reproducció, la distribució, la còpia, el lloguer, la comunicació pública, la transformació o qualsevol altra acció similar que comporti la modificació o l'alteració de la totalitat o part dels continguts i serveis del Lloc Web o la seva explotació econòmica, sense l'autorització prèvia i per escrit del Titular o del tercer propietari dels drets de propietat intel·lectual i industrial que recaiguin sobre els serveis o continguts del Lloc Web i salvant el que disposen aquesta política d'ús i, si escau, les condicions particulars que regulin l'ús d'un servei o contingut existent al Lloc Web i les aplicacions mòbils i que determini el Titular.

 

4. Drets i obligacions del Titular

 

El Titular es reserva els drets següents:

 

 • Modificar les condicions d'accés al Lloc Web i les aplicacions mòbils, tècniques o no, de forma unilateral i sense previ avís als usuaris, sense perjudici del que disposen les condicions particulars que regulin l'ús d'un servei o contingut determinat destinat als usuaris del Lloc Web i les aplicacions mòbils.
 • Establir condicions particulars i, si escau, l'exigència d'un preu o altres requisits per a l'accés a serveis o continguts determinats.

 

 • Limitar, excloure o condicionar l'accés dels usuaris quan no es donin totes les garanties d'utilització correcta del Lloc Web i les aplicacions mòbils per part dels usuaris, de conformitat amb les obligacions i prohibicions assumides per aquests.

 

 • Finalitzar la prestació d'un servei o el subministrament d'un contingut, sense dret a indemnització, quan aquest resulti il·lícit o contrari a les condicions establertes per als serveis o continguts, sense perjudici del que disposen les condicions particulars que regulin l'ús d'un servei o contingut determinat destinat als usuaris del Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

 • Modificar, suprimir o actualitzar la totalitat o part dels continguts o serveis oferts pel Titular, sense necessitat de previ avís, sense perjudici del que disposen aquesta política d'ús i, si escau, les condicions particulars que regulin l'ús d'un servei o contingut existent al Lloc Web i les aplicacions mòbils i que el Titular determini.

 

 • Emprendre qualsevol acció legal o judicial que resulti convenient per a la protecció dels drets del Titular i de tercers que prestin els seus serveis o continguts a través del Lloc Web i les aplicacions mòbils, sempre que sigui procedent.

 

 • Exigir la indemnització que es pogués derivar per l'ús indegut o il·lícit de la totalitat o part dels serveis i continguts prestats a través del Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

5. Exempció i limitació de responsabilitat del Titular

 

El Titular queda exempt de qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa en els casos següents:

 • Per la impossibilitat o les dificultats de connexió a la xarxa de comunicacions a través de la qual resulta accessible aquest Lloc Web i les aplicacions mòbils, independentment del tipus de connexió utilitzat per l'usuari.

 

 • Per la interrupció, suspensió o cancel·lació de l'accés al Lloc Web i les aplicacions mòbils, així com per la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc Web o dels seus serveis i/o continguts, quan això sigui degut a una causa aliena a l'àmbit de control el Titular, provingui directament o indirectament d'aquesta.

 

 • Per la disponibilitat i les condicions, tècniques o no, d'accés als serveis i continguts que siguin oferts per tercers prestadors de serveis, especialment pel que fa als prestadors de serveis de la societat de la informació. Per prestadors de serveis de la societat de la informació s'entendran aquelles persones físiques o jurídiques que prestin els serveis següents al públic: (i) transmissió per una xarxa de comunicació de dades facilitades pel destinatari del servei; (ii) serveis d'accés a la xarxa esmentada; (iii) serveis d'emmagatzemament o allotjament de dades; (iv) subministrament de continguts o informació; (v) servei de còpia temporal de les dades sol·licitades pels usuaris; i (vi) facilitació d'enllaços a continguts o instruments de cerca.

 

 • Pels danys o perjudicis que poguessin causar la informació, els continguts, els productes i els serveis —amb caràcter delimitador però no limitador— prestats, comunicats, allotjats, transmesos, exhibits o oferts per tercers aliens al Titular —inclosos els prestadors de serveis de la societat de la informació— a través d'un lloc web al qual es pugui accedir a través d'un enllaç existent al Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

 • Pel tractament i la utilització posterior de dades personals realitzats per tercers aliens al Titular, i per la pertinença de la informació sol·licitada pels tercers esmentats.

 

 • Per la qualitat i velocitat d'accés al Lloc Web i les aplicacions mòbils i per les condicions tècniques que ha de reunir l'usuari per tal de poder accedir al Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

 • Pels retards o les fallades que es produeixin en l'accés o el funcionament dels serveis o continguts del Lloc Web i les aplicacions mòbils deguts a un cas de força major. "Cas de força major" significarà totes aquelles causes que no s'hagin pogut preveure, o que tot i previstes fossin inevitables, i que donen com a resultat l'incompliment de qualsevol de les seves obligacions. Entre elles, però no de forma limitadora, les vagues, tant dels seus propis treballadors com de treballadors d'altri, insurreccions o revoltes, així com normes dictades per qualsevol autoritat civil o militar, catàstrofes naturals com ara terratrèmols, inundacions, raigs o incendis, guerres, tancaments patronals o qualsevol altra situació de força major.

 

 • L'usuari del Lloc Web i les aplicacions mòbils respondrà personalment dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats al Titular directament o indirectament per l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d'aquesta política d'ús o d'altres normes per les quals es regeixi la utilització del Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

6. Propietat intel·lectual i industrial

 

L'usuari és conscient que els continguts i serveis oferts a través del Lloc Web i les aplicacions mòbils —inclosos els textos, els gràfics, les imatges, les animacions, les creacions musicals, els vídeos, els sons, els dibuixos, les fotografies, tots els comentaris, les exposicions i el codi html del Lloc Web, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador— es troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial. El dret d'autor i d'explotació econòmica del Lloc Web i les aplicacions mòbils correspon al Titular o a terceres entitats.

 

Les marques, els noms comercials o els signes distintius que apareixen al Lloc Web i les aplicacions mòbils són propietat del Titular o, si escau, de terceres entitats, i es troben protegits per les lleis vigents de propietat industrial.

 

La prestació dels serveis i la publicació dels continguts a través del Lloc Web i les aplicacions mòbils no implicaran en cap cas la cessió, renúncia o transmissió, total o parcial, de la titularitat dels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents, per part del Titular i/o els seus tercers titulars legítims.

 

De cap manera l'usuari no podrà fer un ús o una utilització dels serveis i continguts existents al Lloc Web i les aplicacions mòbils que no sigui exclusivament personal, llevat de les excepcions determinades en aquesta política d'ús i, si escau, a les condicions particulars que el Titular estableixi per regular l'ús d'un servei o contingut determinat ofert a través del Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

Cap part d'aquest Lloc Web i aquestes aplicacions mòbils no pot ser reproduïda, distribuïda, transmesa, copiada, comunicada públicament o transformada, en la seva totalitat o en part, mitjançant cap sistema o mètode manual, electrònic o mecànic (inclosa la fotocòpia, la gravació o qualsevol sistema de recuperació i emmagatzemament d'informació), a través de qualsevol suport conegut actualment o que s'inventi en el futur, sense consentiment del Titular. La utilització, per qualsevol modalitat, de la totalitat o part del contingut del Lloc Web i les aplicacions mòbils queda subjecta a la necessitat de sol·licitar autorització prèvia del Titular o de tercers titulars legítims i a l'acceptació de la llicència corresponent, si escau, excepte en relació amb el que es disposa quant als drets reconeguts i concedits a l'usuari en aquesta política d'ús o el que així es determini a les condicions particulars que el Titular estableixi per regular l'ús d'un servei o contingut determinat ofert a través del Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

7. Enllaços

 

L'ús d'enllaços al Lloc Web i les aplicacions mòbils únicament serà autoritzat pel Titular a través d'autorització escrita i sempre que l'enllaç es realitzi en els termes següents:

 

 • L'enllaç haurà de permetre únicament l'accés a la pàgina d'inici d'aquest Lloc Web i aquestes aplicacions mòbils.

 

 • Per tal d'evitar la confusió dels usuaris del web, es prohibeix carregar qualsevol pàgina pertanyent al Lloc Web i les aplicacions mòbils en una de les seccions d'una altra pàgina web dividida en marcs, de forma que provoqui una distorsió en la presentació d'aquest lloc web i indueixi a la confusió dels usuaris d'Internet (framing).

 

 • L'autorització per inserir un enllaç no pressuposa en cap cas un consentiment per reproduir els aspectes visuals i funcionals (look&feel) d'aquest Lloc Web i aquestes aplicacions mòbils.

 

 • Així mateix, es prohibeix explícitament la creació d'un entorn o una barra de navegació sobre les pàgines que componen aquest Lloc Web i aquestes aplicacions mòbils, sense autorització prèvia.

 

 • Aspecte de l'enllaç: l'enllaç només podrà consistir en un text. Per a l'ús de gràfics o logotips s'haurà d'obtenir prèviament una llicència d'ús dels gràfics o logotips del Titular. En tot cas, el text haurà d'expressar rotundament que enllaça amb el Lloc Web i les aplicacions mòbils. Amb caràcter general, l'aspecte, l'efecte visual, la ubicació i, en general, les característiques de l'enllaç hauran d'evidenciar que condueix al Lloc Web i les aplicacions mòbils i que aquest és independent i no està unit per una relació, ni de col·laboració, associació, patrocini, laboral ni de cap altre tipus, a la pàgina web que contingui l'enllaç.

 

 • Qualsevol pàgina web que contingui un enllaç al Lloc Web i les aplicacions mòbils haurà de respectar ineludiblement aquestes condicions generals d'ús, s'haurà de caracteritzar per contenir enllaços reals i lícits i haurà de complir qualssevol disposicions legals aplicables i les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptats.

 

 • En especial, l'autorització per a la inserció d'enllaços a aquest Lloc Web i aquestes aplicacions mòbils estarà condicionada al respecte per la dignitat i la llibertat humana. El lloc web al qual s'estableixi l'enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums i a l'ordre públic, ni tampoc continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

 

 • Per acabar, queda prohibit inserir enllaços al Lloc Web i les aplicacions mòbils a pàgines web amb continguts, al·lusions o orientació contraris o no compatibles amb els que inspiren el Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

8. Protecció de dades personals

 

En cas que els usuaris hagin de proporcionar prèviament al Titular dades de caràcter personal per fer servir qualsevol servei del Lloc Web i les aplicacions mòbils, el Titular durà a terme el tractament de les dades esmentades amb les finalitats i segons les condicions definides a la política de privacitat.

 

9. Durada i terminació

 

L'accés, els continguts i els serveis oferts a través del Lloc Web i les aplicacions mòbils tenen, en principi, una durada indefinida. No obstant això, el Titular està autoritzat per donar per acabat o suspendre l'accés, els serveis o els continguts del Lloc Web i les aplicacions mòbils en qualsevol moment, sense perjudici del que disposen sobre això aquesta política d'ús i, si escau, les condicions particulars que regulin l'ús d'un determinat servei o contingut destinat als usuaris del Lloc Web i les aplicacions mòbils que el Titular determini. Quan sigui raonablement possible, el Titular comunicarà prèviament la terminació o suspensió de la prestació del servei del Lloc Web i les aplicacions mòbils, sense perjudici de la continuació dels serveis prestats pels usuaris registrats de conformitat amb les condicions particulars.

 

10. Legislació

 

Aquestes Polítiques d'ús es regeixen per la legislació espanyola.

 

11. Jurisdicció

 

Els usuaris, amb renúncia expressa al seu propi fur, se sotmeten per a la resolució de tots els litigis que es poguessin derivar d'aquesta política d'ús als jutjats i tribunals de Madrid capital (Espanya).

 

B) Condicions particulars d'ús

 

1. Objecte

 

Aquestes condicions particulars d'ús tenen per objecte regular els termes que regiran l'accés i la utilització del Lloc Web i les aplicacions mòbils per part dels usuaris registrats amb la finalitat d'establir relacions segures amb el Titular, adquirint-se la condició d'usuari registrat en emplenar i proporcionar les dades de caràcter personal sol·licitades als formularis de registre al Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

L'usuari registrat haurà de ser una persona física, major d'edat i no incapacitada per acceptar i obligar-se jurídicament per aquestes condicions particulars d'ús, i la creació d'un compte al Lloc Web i les aplicacions mòbils serà gratuïta.

 

2. Acceptació

 

L'usuari registrat accepta aquestes condicions particulars d'ús així com les condicions generals d'ús i la política de privacitat des del moment en què es registra el Lloc Web i les aplicacions mòbils, emplenant els formularis de registre corresponents i marcant les caselles habilitades a l'efecte als formularis esmentats destinades a acceptar la política d'ús, la política de privacitat i la cessió de les dades personals per part de The Style Outlets a les empreses del Grup del sector tèxtil i de restauració per tal de rebre per correu postal, correu electrònic i altres mitjans de comunicació electrònica equivalents comunicacions publicitàries sobre els seus productes i serveis, abans de polsar per registrar-se als formularis de registre corresponents.

 

3. Registre

 

El registre es realitza polsant a Registra't i emplenant els formularis de registre del Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

Per poder crear un compte a The Style Outlets, s'hauran de marcar de manera obligatòria les caselles habilitades a l'efecte als formularis esmentats destinades a acceptar la política d'ús, la política de privacitat i la cessió de les dades personals per part de The Style Outlets a les empreses del Grup del sector tèxtil i de restauració per tal de rebre per correu postal, correu electrònic i altres mitjans de comunicació electrònica equivalents comunicacions publicitàries sobre els seus productes i serveis, abans de polsar per registrar-se i d'acceptar les galetes de sessió que faci servir el Lloc Web per poder identificar/autentificar l'usuari registrat.

 

Una vegada creat el compte, l'usuari registrat rebrà a l'adreça de correu electrònic proporcionada per registrar-se dos correus electrònics: un de validació al qual s'informa l'usuari que s'ha registrat i que per activar el seu compte haurà de polsar l'enllaç "Activa el teu compte"; i un altre de confirmació al qual s'informa l'usuari que el seu compte ja és actiu.

 

El compte creat al Lloc Web i les aplicacions mòbils no serà actiu fins que l'usuari registrat no acabi el procés de registre polsant l'enllaç "Activa el teu compte" que s'inclou al correu electrònic rebut per l'usuari registrat.

 

Posteriorment al registre, es durà a terme l'accés o l'autentificació al Lloc Web i les aplicacions mòbils de l'usuari registrat fent servir el seu correu electrònic i contrasenya a la pàgina d'autentificació.

 

En donar-se d'alta com a usuari registrat, aquest podrà rebre informació sobre centres, marques, promocions, esdeveniments, notícies i activitats a través del seu correu electrònic.

 

4. Drets i obligacions de l'usuari registrat

 

Una vegada habilitat el compte creat al Lloc Web i les aplicacions mòbils per part de l'usuari registrat, aquest podrà accedir de forma gratuïta als continguts i serveis disponibles per als usuaris registrats, sense perjudici de les condicions tècniques necessàries per identificar-se/autentificar-se o accedir a determinats continguts o serveis.

 

L'usuari registrat haurà de:

 • Emplenar els formularis de registre del Lloc Web i les aplicacions mòbils proporcionant les dades de caràcter personal sol·licitades als formularis esmentats per al tractament de les dades esmentades amb les finalitats i segons les condicions definides a la política de privacitat del Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

 • Emplenar als formularis de registre les dades de caràcter personal corresponents a la seva pròpia identitat, que hauran de ser adequades, pertinents, actuals, exactes i vertaderes, garantint l'usuari registrat l'autenticitat de totes les dades que comuniqui per a la utilització del Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

 • Proporcionar una adreça de correu electrònic que serà utilitzada com a nom d'usuari i seleccionar una contrasenya, la qual cosa li permetrà d'accedir directament als serveis i continguts com a usuari registrat del Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

 • Conservar la contrasenya de forma personal, confidencial i amb la diligència deguda per evitar que terceres persones accedeixin al compte en nom de l'usuari registrat.
 • Modificar la contrasenya periòdicament i, com a mínim, un cop l'any.

 

 • Comunicar al Titular del Lloc Web i les aplicacions mòbils el descobriment o robatori de la seva contrasenya per part d'un tercer que l'estigués fent servir per accedir al compte de l'usuari registrat en nom seu.

 

 • Mantenir tota la informació i les dades de caràcter personal facilitades al Lloc Web i les aplicacions mòbils degudament actualitzades, de forma que responguin en cada moment a la situació actual de l'usuari registrat.

 

5. Drets i responsabilitats del Titular

 

El Titular es reserva el dret a desactivar, en qualsevol moment i sense previ avís, un compte d'usuari registrat a la seva discreció, entre d'altres, en les circumstàncies següents: (i) quan en el moment del seu registre l'usuari hagi proporcionat al Titular informació inexacta, falsa o que pugui induir a error; (ii) quan s'hagi comunicat a un tercer la contrasenya o s'hagi permès l'accés al Lloc Web a un tercer, accedint de forma simultània al compte de l'usuari registrat; i (iii) quan l'usuari registrat hagi fet un ús fraudulent o il·lícit del Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

El Titular no es fa responsable de l'accés al compte del Lloc Web i les aplicacions mòbils per part d'un tercer fent servir el correu electrònic i la contrasenya d'un usuari registrat, perquè aquest no hagi custodiat de forma segura i confidencial la seva contrasenya o l'hagi facilitada a terceres persones.

 

El Titular no es fa responsable de les conseqüències per a l'usuari registrat per l'ús indegut del seu compte o per l'emplenament de dades personals errònies, incompletes, no actuals o falses al seu compte del Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

 

 

6. Contacte

 

Per a qualsevol consulta, l'usuari registrat pot posar-se en contacte amb el Titular del Lloc Web i les aplicacions mòbils a través de la següent adreça de correu electrònic de contacte: neinver@neinver.com, o trucant al número de telèfon de contacte: +37 490 912 200.

 

Política de privacitat

 

1. Objecte

 

L'objecte d'aquesta política de privacitat consisteix a informar els usuaris del Lloc Web i les aplicacions mòbils del Titular, en compliment del que disposen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, LOPD) i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de l'LOPD (d'ara endavant, RDLOPD), sobre la política de recollida i tractament de les dades de caràcter personal d'aquells usuaris que voluntàriament fan servir el telèfon, correu postal i correu electrònic per posar-se en contacte amb el Titular o fan ús dels serveis i continguts oferts al Lloc Web i les aplicacions mòbils del Titular.

 

A efectes d'aquesta política de privacitat, s'entendrà per dades de caràcter personal qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus concernent a una persona física identificada o identificable com a usuari, qualsevol persona física identificada o identificable que comuniqui les seves dades de caràcter personal al Titular a través del telèfon, correu postal i correu electrònic per posar-se en contacte amb el Titular o fent ús de qualsevol dels serveis oferts pel Titular al Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

Aquesta política de privacitat conté tots els aspectes relacionats amb el tractament de les dades de caràcter personal que el Titular du a terme com a responsable del tractament a través del Lloc Web i les aplicacions mòbils. Si després de la lectura d'aquesta política de privacitat l'usuari continua al Lloc Web o utilitzant els serveis que s'hi ofereixen, estarà manifestant la seva acceptació expressa d'aquesta política de privacitat; en cas contrari, l'usuari haurà d'abandonar el Lloc Web.

 

A més, us informem que aquesta política de privacitat serà d'aplicació subsidiària a qualsevol altra que s'estableixi sobre la mateixa matèria amb caràcter especial i sobre la qual s'informi l'usuari, per exemple, a través dels formularis de registre, les bases reguladores de concurs o promocions i/o les condicions dels serveis particulars, quedant aquestes polítiques com a complementàries de les anteriors en allò que no es contradiguin.

 

Qualsevol tractament de dades personals derivat de l'ús del Lloc Web i dels serveis i continguts oferts pel Titular al Lloc Web quedarà sota l'àmbit d'aplicació de la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades, establerta per l'LOPD i la seva normativa complementària i de desenvolupament.

 

2. Dades de menors d'edat

 

S'informa l'usuari que si és menor de 14 anys queda prohibit el seu registre al Lloc Web ja que a través d'aquest no es recullen dades de caràcter personal de menors de 14 anys. Per això, l'usuari menor de 14 anys no s'ha de registrar ni ha d'utilitzar els serveis del Lloc Web i les aplicacions mòbils, ni tampoc proporcionar cap informació personal.

 

En cas que l'usuari sigui major de 14 anys i menor de 18 anys, se li recomana que avisi els seus pares o representants legals abans de navegar i/o registrar-se al Lloc Web o les aplicacions mòbils, amb la finalitat que puguin explicar a l'usuari aquestes polítiques de privacitat i la resta d'avisos legals publicats.

 

3. Identificació del responsable del fitxer o tractament

 

El responsable del fitxer o tractament de les dades de caràcter personal que l'usuari comunica al Titular a través del Lloc Web o les aplicacions mòbils és l'entitat mercantil NEINVER, SA amb domicili a C/ Francisca Delgado n.º 11, 5.ª planta, Arroyo de la Vega, 28108 Alcobendas, Madrid.

 

4. Finalitats del tractament de les dades de caràcter personal

 

L'usuari que accedeixi al Lloc Web o les aplicacions mòbils no està obligat a proporcionar informació personal.

 

Quan l'usuari no mantingui relacions comercials amb el Titular, s'informa que l'enviament d'un correu postal o correu electrònic o la comunicació per part de l'usuari al Titular de qualssevol dades de caràcter personal comporta la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades de caràcter personal per part del Titular amb la finalitat d'atendre i respondre a la comunicació rebuda de l'usuari. En cas contrari, si l'usuari no autoritza la recollida i el tractament de les seves dades de caràcter personal per a aquesta finalitat, s'haurà d'abstenir d'enviar qualsevol correu postal o correu electrònic o de comunicar les seves dades de caràcter personal al Titular a través del Lloc Web o les aplicacions mòbils.

 

El Titular no sol·licita als usuaris informació sensible, entenent-se com a tal, de conformitat amb l'LOPD, qualsevol dada relacionada amb la raça o l'origen ètnic, les creences religioses, els antecedents penals, la salut física o mental o l'orientació sexual. La recollida i el tractament d'aquest tipus de dades requereix el consentiment exprés de l'usuari, per la qual cosa, en cas que l'usuari proporcioni voluntàriament qualsevol informació sensible relativa a la seva persona, el Titular entendrà que l'usuari està atorgant, de forma expressa i inequívoca, el seu consentiment per al tractament d'aquestes dades.

 

A efectes de prestar els serveis oferts al Lloc Web i les aplicacions mòbils, el Titular sol·licita dades de caràcter personal als usuaris a través de formularis que inclouen una comunicació informativa als usuaris sobre els aspectes exigits per l'LOPD, com ara el caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que els siguin formulades, les conseqüències de l'obtenció de les dades o de la negativa a proporcionar-les, les finalitats de la recollida i les possibles cessions que es duguin a terme. Si escau, el Titular sol·licitarà el consentiment per als tractaments de dades de caràcter personal que es realitzin. Aquesta política de privacitat sempre tindrà caràcter complementari i subsidiari de les comunicacions informatives esmentades incloses als formularis del Lloc Web i les aplicacions mòbils en allò que no les contradigui.

 

Per tant, el Titular entendrà que l'usuari que empleni qualsevol dels formularis del Lloc Web i les aplicacions mòbils o que faci servir els seus serveis i continguts està consentint al tractament de les seves dades de caràcter personal per al compliment de les finalitats descrites a cadascuna de les comunicacions informatives incloses als formularis, i l'usuari s'haurà d'abstenir de facilitar les seves dades de caràcter personal en cas de no consentir aquest tractament.

 

Tot seguit s'informa l'usuari sobre les diferents finalitats del tractament de les dades de caràcter personal que proporciona al Titular en fer servir el Lloc Web i les aplicacions mòbils o qualsevol dels serveis i continguts oferts pel Titular:

 

a) Registre al Lloc Web i les aplicacions mòbils

 

El Titular té unificats els registres del seu Lloc Web i les seves aplicacions mòbils, és a dir, que hi ha un registre únic i totes les dades de caràcter personal formen part d'una única base de dades, independentment del Lloc Web o les aplicacions mòbils en què l'usuari estigui navegant o interactuant.

 

Això implica que quan l'usuari es registra per primera vegada al Lloc Web i les aplicacions mòbils del Titular, a partir d'aleshores es podrà identificar amb l'adreça de correu electrònic o el número de telèfon mòbil i la contrasenya que hagués creat al Lloc Web i les aplicacions mòbils del Titular publicats a Internet o que es publiquin en el futur.

 

D'aquesta manera, amb aquestes claus d'accés l'usuari podrà participar en qualsevol servei o contingut, concurs o promoció, que requereixi el registre al Lloc Web —The Style Outlets— i les aplicacions mòbils.

 

L'usuari es pot registrar al Lloc Web i les aplicacions mòbils emplenant les dades de registre o a través del seu identificador a les xarxes socials, de la manera següent:

 

 • Registre al Lloc Web i les aplicacions mòbils: per dur a terme el registre al Lloc Web i les aplicacions mòbils l'usuari haurà de proporcionar la informació que el Titular li sol·licitarà als formularis de registre publicats al Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

 • Registre a través de Facebook: quan l'usuari es registra al Lloc Web i les aplicacions mòbils a través de Facebook, el Titular recull determinada informació que Facebook li comunica, amb l'autorització de l'usuari, relativa al perfil públic i l'adreça de correu electrònic. El Titular mai no accedirà ni sol·licitarà a Facebook informació de l'usuari relativa a la seva ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial o ètnic, salut o vida sexual.

 

No obstant això, s'informa l'usuari que la recollida i l'ús de la informació que Facebook recopila sobre l'usuari es regeix per les seves polítiques de privacitat i que l'ús per part del Titular de la informació que Facebook li comunica sobre l'usuari es regeix per aquesta política de privacitat.

 

Les dades de caràcter personal de l'usuari que es registri al Lloc Web i les aplicacions mòbils, ja sigui directament a través del Lloc Web i les aplicacions mòbils o a través d'un perfil propi d'alguna xarxa social —Facebook— habilitada per al registre al Lloc Web i les aplicacions mòbils, seran emmagatzemades en una base de dades responsabilitat del Titular i tractades amb les finalitats següents:

 

 • Gestionar el registre i la creació d'un compte d'usuari vinculat a aquest registre, al qual només accedirà l'usuari a través de les claus d'accés i a través del seu perfil al Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

 • Permetre a l'usuari l'accés a tots els continguts i serveis oferts a través del Lloc Web i les aplicacions mòbils per a usuaris registrats o d'altres llocs relacionats.

 

 • Personalitzar i adequar la navegació i els serveis i productes oferts pel Titular als gustos, les preferències i els hàbits de l'usuari, d'acord amb la informació del seu perfil al Lloc Web i les aplicacions mòbils i, si escau, el seu perfil a la xarxa social, així com analitzar l'ús que fa l'usuari dels serveis del Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

 • Permetre la participació de l'usuari en activitats i promocions organitzades pel Titular exclusives per als usuaris registrats al Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

 • Permetre la participació de l'usuari en fòrums i enquestes d'opinió del Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

 • Enviar a l'usuari, per correu postal, correu electrònic i altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, comunicacions publicitàries del Titular relacionades amb les activitats tèxtil i de restauració, en funció de les seves preferències i aficions sobre productes i activitats organitzades pel Titular, en aquells casos en què l'usuari ho sol·liciti al Titular i/o l'autoritzi expressament marcant les caselles habilitades a l'efecte als formularis de registre del Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

 • Enviar a l'usuari, per correu postal, correu electrònic i altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, comunicacions publicitàries sobre productes i serveis comercialitzats per terceres empreses pertanyents als sectors d'activitat següents: telecomunicacions, financer, oci, formació, automoció, energia i aigua, ONG i gran consum, en funció de les seves preferències i aficions, en aquells casos en què l'usuari ho autoritzi expressament marcant les caselles habilitades a l'efecte als formularis de registre del Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

b) Creació del compte d'usuari

 

Quan es registra al Lloc Web i les aplicacions mòbils, l'usuari rep a l'adreça de correu electrònic que ha proporcionat en registrar-se un missatge amb un enllaç d'autentificació d'identitat a través del qual ha d'activar el compte creat confirmant la seva identitat prement un enllaç d'activació.

 

Si en el termini aproximat de 48 hores des de la recepció d'aquest missatge per correu electrònic l'usuari no du a terme aquesta autentificació del seu compte, les dades de caràcter personal seran esborrades i per tant no seran emmagatzemades als fitxers del Titular.

 

Una vegada activat el compte d'usuari, es crea un USUARI (és a dir, un registre vàlid a la base de dades) i, per tant, l'usuari podrà accedir en qualitat d'usuari registrat al Lloc Web i les aplicacions mòbils fent servir les seves claus d'accés, és a dir, l'adreça de correu electrònic o el número de telèfon i la contrasenya.

 

c) Creació del perfil

 

A més, hi ha llocs web i/o aplicacions mòbils que permeten de crear un perfil associat a l'USUARI amb el qual donar-se a conèixer a la resta d'usuaris.

 

L'usuari decideix lliurement quina informació vol incloure al seu perfil als diferents llocs web i/o aplicacions mòbils, tenint en compte els camps que pot emplenar, i pot autoritzar o limitar l'accés al seu perfil d'usuari a la resta d'usuaris o al públic en general.

 

L'usuari pot triar lliurement el nom d'usuari o nick amb el qual donar a conèixer el seu perfil. Pot coincidir o no amb el seu nom real. Es recomana fer servir pseudònims o noms que no identifiquin l'usuari inequívocament, ja que Internet és un mitjà obert al públic a nivell mundial i pot implicar la falta de control sobre quina informació de l'usuari es publica i circula per la xarxa. L'usuari ja no podrà modificar mai el nom que triï per a aquest perfil en concret.

 

A més, l'usuari pot proporcionar voluntàriament informació addicional i aportar detalls descriptius de la seva vida (dades, aficions, gustos, preferències, fotos, etc.). La decisió de proporcionar aquesta informació és exclusivament de l'usuari. Això no obstant, es recomana no proporcionar més informació de la necessària d'acord amb les finalitats per a les quals l'usuari farà servir el seu perfil. Les conseqüències de proporcionar informació addicional poden ser, depenent del cas, negatives, ja que Internet no és un mitjà de comunicació plenament segur.

L'usuari és l'únic responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de la publicació voluntària d'informació addicional al seu perfil.

Pel que fa a les dades personals, les fotografies, els vídeos i les informacions que l'usuari publiqui a través del seu perfil o mitjançant la creació de continguts que es vessin al seu perfil, s'informa que la seva titularitat i propietat correspon a l'usuari en exclusiva, per la qual cosa el Titular només tractarà la informació esmentada per poder desenvolupar adequadament els serveis al Lloc Web i les aplicacions mòbils. Els drets del Titular pel que fa a la informació del perfil de l'usuari s'extingiran en el moment en què l'usuari retiri el contingut, es doni de baixa o cancel·li el seu compte, llevat que atorgui al Titular una autorització expressa per a una finalitat concreta. No obstant això, el Titular no serà responsable de l'ús que facin tercers usuaris amb accés al seu perfili d'usuari de la informació i els continguts que publiqui l'usuari.

 

Tot i que és l'usuari qui decideix quina informació vol fer pública al seu perfil i quins comentaris i opinions vol publicar als perfils de tercers usuaris i/o sobre terceres persones, el Titular podrà controlar i moderar la informació que publica o intercanvia l'usuari al Lloc Web i les aplicacions mòbils, que haurà de complir, com a mínim, els principis que amb caràcter enunciatiu però no limitador s'enumeren tot seguit:

 

Està prohibit publicar informació o fer comentaris o insinuacions que incitin o promoguin la violència, la intolerància, el racisme, el maltractament, l'odi, les amenaces, el dany físic o psíquic, l'assetjament sexual o de qualsevol altre tipus o qualssevol altres accions contràries a la llei i fins i tot a la moral.

 

 • Està prohibit publicar informació o fer comentaris o insinuacions que siguin falsos o enganyosos, feridors, amenaçadors, ofensius, abusius, obscens o difamatoris. El Lloc Web i les aplicacions mòbils del Titular disposen de sistemes que controlen i impedeixen publicar paraules malsonants.

 

 • Està prohibit fer servir la informació publicada per altres usuaris sense respectar els drets de propietat intel·lectual del seu autor material, fent còpies il·legals o utilitzant qualssevol altres tècniques no permeses legalment. En qualsevol cas, serà necessària l'autorització expressa del titular legítim.

 

 • Està prohibit publicar informació o fer comentaris o insinuacions en nom de terceres persones, siguin usuàries o no del Lloc Web i les aplicacions mòbils, lleva que l'usuari disposi del seu consentiment exprés per fer-ho. A aquests efectes, està prohibit fer-se passar per una altra persona, sigui o no usuària del Lloc Web i les aplicacions mòbils, o fer servir el seu compte d'usuari, nom d'usuari o contrasenya; l'usuari tampoc no pot donar la seva contrasenya a una tercera persona ni permetre a una tercera persona d'accedir al seu compte d'usuari fent-se passar per ell.

 

 • L'usuari únicament pot publicar informació o imatges que siguin de la seva propietat, essent en tots dos casos responsabilitat de l'usuari allò que publiqui. Quan la informació o les imatges publicades afectin terceres persones, siguin usuàries o no del Lloc Web i les aplicacions mòbils, l'usuari haurà d'haver sol·licitat el consentiment exprés d'aquestes de forma prèvia.

 

 • En línia amb l'anterior, d'acord amb l'article setè de la Llei 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, tindran consideració d'intromissions il·legítimes i per tant no podran ser efectuades per l'usuari les actuacions següents:

 

 • L'emplaçament a qualsevol lloc d'aparells d'escolta o filmació, de dispositius òptics o de qualsevol altre mitjà apte per gravar o reproduir la vida íntima de les persones.

 

 • La utilització d'aparells d'escolta, dispositius òptics o qualsevol altre mitjà per al coneixement de la vida íntima de les persones o de manifestacions o cartes privades no destinades a aquell que faci ús dels mitjans esmentats, així com la seva gravació, registre o reproducció.

 

 • La divulgació de fets relatius a la vida privada d'una persona o família que afectin la seva reputació i el seu bon nom, així com la revelació o publicació del contingut de cartes, memòries o altres escrits personals de caràcter íntim.

 

 • La revelació de dades privades d'una persona o família conegudes a través de l'activitat professional o oficial d'aquell que les revela.

 

 • La captació, reproducció o publicació a través de fotografia, film o qualsevol altre procediment, de la imatge d'una persona a llocs o en moments de la seva vida privada o fora d'ells, llevat dels casos en què expressament ho permeti la llei.

 

 • La utilització del nom, la veu o la imatge d'una persona per a fins publicitaris, comercials o de naturalesa anàloga.

 

 • La imputació de fets o la manifestació de judicis de valor a través d'accions o expressions que de qualsevol manera lesionin la dignitat d'una altra persona, menyscabant la seva fama o atemptant contra la seva pròpia estimació.

 

 • Està prohibit fer servir les dades de caràcter personal publicades pels usuaris del Lloc Web i les aplicacions mòbils al seu perfil amb fins publicitaris, llevat que l'usuari hagués obtingut prèviament el consentiment dels titulars de les dades.

 

 • Està prohibit cobrir o ocultar les publicitats de tipus bàner que el Titular publica al seu perfil d'usuari, al perfil d'altres usuaris o als de qualsevol del Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

El Titular no serà responsable de la informació que l'usuari publica lliurement o revela a través del seu perfil o del perfil d'altres usuaris, tant pròpia com de tercers, que serà exclusivament responsabilitat de l'usuari, incloses les conseqüències derivades de l'ús posterior que poguessin donar els usuaris restants a la informació esmentada.

 

d) Sobre les dades del seu perfil quan l'usuari es registra al Lloc Web i les aplicacions mòbils a través de les xarxes socials habilitades a l'efecte

 

Quan l'usuari es registri al Lloc Web i les aplicacions mòbils a través de les xarxes socials habilitades, el Titular podrà publicar la seva informació, incloses les seves dades de caràcter personal, en funció dels serveis que utilitzi del Lloc Web i les aplicacions mòbils, de forma que la informació i les dades de caràcter personal esmentades quedaran o podran quedar a disposició pública de tercers usuaris del Lloc Web i les aplicacions mòbils (per exemple, el nom d'usuari, l'àlies, les fotos, l'activitat, les subscripcions i relacions que segueix l'usuari, les aplicacions de tercers que l'usuari afegeix o fa servir i el contingut del seu compte d'usuari que publica, carrega i/o aporta al Lloc Web i les aplicacions mòbils). Això no obstant, des del seu perfil l'usuari podrà configurar quina informació vol fer pública per a aquests casos.

Des del seu perfil de Facebook l'usuari té en tot moment el control de les aplicacions del Titular i pot veure els permisos que ha concedit a les aplicacions mòbils del Titular, l'última vegada que una aplicació va accedir a la seva informació i l'activitat que l'aplicació publica en nom seu.

En el cas de les aplicacions del Titular, mai no es publicarà res en nom de l'usuari sense que aquest ho sàpiga i autoritzi.

L'usuari també pot eliminar/desactivar des del seu perfil de Facebook les aplicacions del Titular o qualsevol aplicació d'un tercer que ja no faci servir o ja no vulgui fer servir.

Si l'usuari desactiva l'aplicació del Titular del seu perfil de Facebook, aquesta deixarà de proporcionar al Titular el seu identificador d'usuari i ja no es podrà registrar ni accedir al Lloc Web i les aplicacions mòbils fent servir el seu usuari o identificador de Facebook.

 

Així mateix, en cas que l'usuari hagués associat el seu compte de Facebook amb el seu registre previ al Lloc Web i les aplicacions mòbils del Titular, si desactiva els permisos de Facebook des del seu perfil només podrà accedir amb les seves credencials de registre al Lloc Web i les aplicacions mòbils del Titular.

 

e) Configuració de la privacitat del seu perfil d'usuari

 

L'usuari és qui decideix quina informació vol compartir i amb quins usuaris compartir-la. Es recomana a l'usuari controlar tant els destinataris de la informació que introdueixi al seu perfil com el contingut de les seves publicacions.

Per això, advertim sobre la importància que té configurar la privacitat del seu perfil restringint l'accés a tercers usuaris que l'usuari conegui o amb els quals vulgui compartir i intercanviar informació de qualsevol tipus.

 

L'usuari ha de tenir en compte el següent:

 

 • Quan procedeixi a la creació del seu perfil, de forma predeterminada tota la informació que introdueixi al seu perfil serà comunicada o cedida als usuaris restants del lloc web llevat que ho limiti expressament en la configuració de privacitat del perfil.

 

 • Tota la informació que publiqui al seu perfil o al perfil d'altres usuaris serà accessible en cada cas als amics que cada usuari hagi acceptat o als usuaris que l'hagin acceptat com a amic.

 

 • Així, de forma predeterminada, quan l'usuari publiqui informació al seu perfil, la informació esmentada només serà visible per a l'usuari i els amics del seu perfil fins a passar la moderació, segons s'explica tot seguit.

 

 • Permisos: en la seva condició d'usuari, l'usuari té dret a triar qui pot veure les seves dades (sexe, edat, ciutat) així com quin tipus de comunicacions vol rebre al correu personal amb el qual es registra. Pel que fa a la configuració de la privacitat del perfil, té dret a triar quines dades poden ser visibles per als usuaris d'Internet que l'usuari no hagi agregat prèviament com a amics. En concret, podrà determinar que siguin visibles les dades següents: data de naixement, edat, sexe i localitat de residència. La informació restant no es pot mostrar a tercers usuaris. Així mateix, també tindrà dret a decidir en tot moment si vol rebre comunicacions del Titular al correu personal amb el qual s'ha registrat.

 

f) Sobre la participació en concursos i promocions

 

Amb el registre al Lloc Web i les aplicacions mòbils l'usuari podrà participar en els concursos i les promocions que hi publiqui el Titular.

 

El tractament de les dades de caràcter personal de l'usuari derivat de la participació en concursos i promocions serà degudament detallat a les bases i la informació corresponents, però amb caràcter enunciatiu i no limitador s'informa l'usuari que, si decideix participar en els concursos i les promocions, les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de garantir la seva participació en cada promoció o concurs específic, la qual cosa inclou verificar que la seva participació és conforme a les condicions, que reuneix els requisits necessaris per poder rebre el premi de la promoció o el concurs en cas que resulti guanyador, per poder fer-li el lliurament o l'enviament del premi i per publicar les seves dades i els materials premiats al Lloc Web i altres mitjans de comunicació.

 

Des del moment en què l'usuari decideixi participar en una promoció o un concurs del Lloc Web i les aplicacions mòbils, el Titular s'hi podrà posar en contacte fent servir les seves dades de registre, per la qual cosa aquestes hauran d'estar correctament actualitzades.

 

A més, en cas de resultar guanyador, les dades es bloquejaran —sense que puguin ser modificades— fins a la recepció del premi corresponent. En aquest cas, hagi o no acceptat l'usuari rebre comunicacions comercials sobre promocions, premis o altres motius de conformitat amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d'ara endavant, LSSICE), podrà rebre a l'adreça de correu electrònic personal i/o al telèfon mòbil proporcionats en el moment del registre un missatge en el qual el Titular li podrà comunicar la seva condició de guanyador, el premi guanyat i la forma en la qual es realitzarà el lliurament/gaudi del premi i també confirmar el procés de lliurament del premi a l'usuari.

 

g) Moderació dels continguts del perfil

 

La publicació de continguts i informacions i dades per part de l'usuari està supeditada a la seva acceptació per part del moderador del Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

En cas que les informacions i els continguts no siguin acceptats pel moderador del Lloc Web i les aplicacions mòbils, l'usuari rebrà una comunicació a la qual se li notificarà el rebuig.

 

En cas que els continguts i les informacions siguin acceptats pel moderador del Lloc Web i les aplicacions mòbils, seran visibles per a tots els usuaris, la qual cosa significa que els continguts i les informacions esmentats, incloses les dades personals publicades, seran accessibles per un nombre il·limitat d'usuaris des de qualsevol país del món.

 

h) Comunicacions per a l'usuari

 

Amb la finalitat de poder garantir la correcta execució de la relació jurídica amb l'usuari, com a usuari del Lloc Web i les aplicacions mòbils el Titular podrà enviar-li comunicacions electròniques, sia a la seva adreça de correu electrònic, sia al seu telèfon mòbil o al seu compte de missatgeria interna del Lloc Web i les aplicacions mòbils. Aquestes comunicacions seran, amb caràcter no limitador: (i) les necessàries per a l'activació del compte d'usuari, (ii) missatges de moderació, (iii) canvis de contrasenya, (iv) seguretat del Lloc Web i els serveis, (v) missatges vinculats al desenvolupament d'una promoció o un concurs en què l'usuari participa i (vi) altres necessàries per garantir el bon funcionament i desenvolupament del Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

A més, si l'usuari ha acceptat rebre comunicacions comercials per via electrònica, per exemple per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, enteses com qualsevol forma de comunicació dirigida a la promoció, directa o indirecta, de la imatge o dels béns o serveis d'una empresa de conformitat amb l'LSSICE, l'usuari rebrà les comunicacions comercials esmentades a l'adreça de correu electrònic indicada en el moment del registre.

 

En cada comunicació comercial que s'enviï, l'usuari serà informat dels procediments habilitats per poder oposar-se al tractament de les seves dades amb fins comercials, així com per revocar el consentiment que hagués prestat.

 

Igualment, l'usuari podrà rebre a la seva bústia de missatgeria interna, quan aquest servei estigui disponible, comunicacions d'altres usuaris i amics del Lloc Web i les aplicacions mòbils, avisos de l'estat d'aprovació del contingut, peticions d'amistat i altres esdeveniments relacionats amb el seu perfil.

 

i) Denúncia d'abusos

 

En cas que l'usuari infringeixi qualsevol de les obligacions establertes a la política d'ús, en aquesta política de privacitat i als manuals d'ús del Lloc Web i les aplicacions mòbils, en cas que el Titular tingui sospites fundades que l'usuari ho ha fet, o en cas que un tercer, usuari o no del Lloc Web i les aplicacions mòbils, denunciés tals fets, el Titular podrà suspendre temporalment el compte de l'usuari amb la finalitat d'investigar els fets ocorreguts, donar trasllat i coneixement a les autoritats públiques competents, suspendre el servei i, si escau, cancel·lar o donar de baixa el compte d'usuari.

 

5. Seguiu-nos a les xarxes socials

 

Les xarxes socials són serveis prestats per tercers proveïdors que permeten als usuaris de participar en una comunitat virtual amb altres usuaris a través de la qual poden generar el seu propi perfil públic on crear i compartir continguts, informacions i dades personals amb altres usuaris de la xarxa.

 

En una xarxa social els usuaris poden crear un compte o perfil amb fins personals. El funcionament de la xarxa social es regula, en primer terme, per les condicions establertes pel titular i/o proveïdor de la xarxa i, en segon terme, quan es tracta de comptes o perfils amb fins comercials, pels termes i les condicions establerts pel responsable del perfil o la pàgina oficial o el compte comercial.

 

El Titular té perfils en algunes xarxes socials com ara, sense caràcter limitador, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest i Google+. Podeu seguir i fer-vos fans del Titular a les xarxes socials esmentades i a les diferents xarxes socials que s'indiquin a través del Lloc Web.

 

El fet que l'usuari segueixi les pàgines oficials del Titular en aquelles xarxes socials en què el Titular tingui pàgina fan o pàgina oficial significa que l'usuari accepta sense condicions aquestes polítiques de privacitat ja que seguir el Titular a les xarxes socials és una activitat totalment voluntària de l'usuari. Altrament, l'usuari s'haurà d'abstenir de seguir el Titular a les xarxes socials i d'adherir-se a la seva pàgina fan o les seves pàgines oficials a les xarxes socials.

 

El Lloc Web i les pàgines oficials a les xarxes socials estan dirigits a majors de 18 anys, per la qual cosa si l'usuari vol format part del Lloc Web i les pàgines oficials ha de ser major de 18 anys i llegir atentament les condicions i polítiques publicades a la xarxa social.

 

El Titular és responsable de l'administració del Lloc Web i les pàgines oficials a les xarxes socials sempre que siguin els llocs web i les pàgines oficials originals i que per tant hagin estat creats pel Titular i el funcionament de la mateixa xarxa social permeti al Titular l'administració esmentada.

 

Si l'usuari es fa seguidor del Lloc Web i les pàgines oficials del Titular, l'usuari haurà de respectar les condicions específiques previstes i publicades al Lloc Web o la pàgina oficial pel proveïdor i titular de la xarxa social i les publicades pel Titular. El fet de convertir-se en "amic" o "seguidor" del Lloc Web i les pàgines oficials a les xarxes socials implica que l'usuari consent el tractament de les seves dades segons el que estableixen les polítiques i condicions que en cada cas regulin el seu ús segons el que s'explica anteriorment.

 

A aquests efectes, el Titular tractarà les dades dels amics o seguidors del Lloc Web i les pàgines oficials a les xarxes socials amb la finalitat d'administrar correctament el Lloc Web o la pàgina oficial, conèixer les seves opinions i/o comentaris i informar-lo i fer-lo partícip dels diferents esdeveniments i espectacles organitzats pel Titular. Igualment, podrà publicar al Lloc Web els comentaris, les informacions i altres dades que l'usuari publiqui a les pàgines oficials de les xarxes socials.

 

A més, l'usuari queda informat que, quant al tractament de la informació i les dades de caràcter personal que l'usuari publiqui a qualsevol de les pàgines oficials, aquestes podran ser accedides, comunicades i compartides amb tots els usuaris de la pàgina oficial i amb qualsevol usuari que tingui accés a Internet sempre que faci cerques d'informació a través dels navegadors i que les dades de la pàgina oficial es puguin indexar.

 

S'adverteix l'usuari que les plataformes de xarxa social en què el Titular té presència són propietat del titular de la xarxa social, per la qual cosa el Titular no pot establir totes les mesures de seguretat que considera oportunes ja que aquesta obligació és responsabilitat del titular de la xarxa social.

 

El Titular no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i les utilitzacions posteriors de les dades de caràcter personal que poguessin efectuar tant el proveïdor i titular d'una xarxa social com altres usuaris o tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades amb motiu de la prestació dels seus serveis o l'exercici de la seva activitat. L'usuari ha de tenir en compte que les seves dades poden haver estat publicades i difoses per altres usuaris de la xarxa social de què es tracti en cada cas, no essent controlable pel Titular aquest tipus de tractament.

 

És l'usuari qui decideix quina informació publicar a través del seu perfil a les nostres pàgines oficials a les xarxes socials i quins comentaris i opinions escriure, per això li recomanem que no proporcioni més informació de la necessària d'acord amb les finalitats per a les quals s'utilitzen els serveis de xarxes socials i més concretament les nostres pàgines oficials en aquests serveis.

 

Així mateix, l'usuari ha de prendre consciència de la responsabilitat que adquireix quan difon a través de la xarxa dades personals de tercers (inclosa la seva imatge) sense el seu consentiment o, en cas que siguin menors, sense el consentiment dels seus pares o tutors, ja que fer-ho pot constituir una infracció civil o administrativa digna de sanció.

 

Pel que fa a la informació i els continguts que l'usuari publiqui a les pàgines oficials del Titular a les xarxes socials, l'usuari garanteix: (i) que és propietari o titular de qualsevol altre dret que proporciona al Titular la llicència per a la seva publicació; (ii) que no vulnera lleis aplicables com ara les relatives al dret a la intimitat, a la imatge i/o a l'honor, la protecció de dades, la propietat intel·lectual o industrial o similars, ni cap dret d'un tercer, ja sigui una persona o una entitat; (iii) que mantindrà indemne el Titular davant de qualsevol demanda o reclamació presentada per un tercer relativa a qualsevol dret legítim sobre el contingut que hagi publicat a la nostra pàgina; (iv) que és l'únic responsable de les interaccions que tingui amb altres usuaris. El Titular no té control sobre les seves relacions personals.

 

Queda prohibit per a l'usuari, per constituir una infracció de la Llei 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge: (i) la divulgació de fets relatius a la vida privada d'una persona o família que afectin la seva reputació i el seu bon nom, així com la revelació o publicació del contingut o dades personals de caràcter íntim; (ii) la revelació de dades privades d'una persona o família; (iii) la captació, reproducció o publicació a través de fotografia, film o qualsevol altre procediment, de la imatge d'una persona a llocs o en moments de la seva vida privada o fora d'ells, llevat dels casos en què expressament ho permeti la llei; (iv) la utilització del nom, la veu o la imatge d'una persona per a fins publicitaris, comercials o de naturalesa anàloga sense el seu consentiment; (v) la imputació de fets o la manifestació de judicis de valor a través d'accions o expressions que de qualsevol manera lesionin la dignitat d'una altra persona, menyscabant la seva fama o atemptant contra la seva pròpia estimació.

 

Així mateix, queda prohibit: (i) fer servir les dades de caràcter personal publicades al perfil dels usuaris amb fins publicitaris, llevat que s'hagués obtingut prèviament el consentiment dels titulars dels tercers usuaris esmentats; (ii) contravenir qualsevol de les normes establertes pel proveïdor i titular de la xarxa social per als usuaris de la xarxa social.

 

En tot cas, l'usuari queda informat que el Titular podrà eliminar del seu Lloc Web i les pàgines oficials a les xarxes socials qualsevol informació que vagi en contra de les normes establertes a les condicions legals del proveïdor o titular de la xarxa social en cada cas, en contra de les condicions particulars establertes pel Titular que regulin el seu Lloc Web i les pàgines oficials, i en contra del que preveuen la llei, la moral i l'ordre públic i/o en contra dels drets legítims de tercers.

 

De la mateixa manera, els titulars o proveïdors de les xarxes socials podran eliminar aquells continguts que, sia d'ofici o sia mitjançant denúncia d'un altre usuari, vagin en contra de les normes o regles de funcionament imposades pel proveïdor o titular de cadascuna de les xarxes.

 

El Titular no es fa responsable de les mesures que unilateralment pugui adoptar el proveïdor i titular d'una xarxa social com a responsable de la mateixa, exercint els drets que li corresponguin i/o donant compliment a les obligacions que la llei imposi als responsables i/o titulars de xarxes socials.

 

En aquest sentit, s'informa l'usuari que en cas que un usuari informi sobre algun abús o denunciï alguna acció relativa a aquesta pàgina oficial fent servir els mecanismes que el proveïdor i titular de la xarxa social posa a disposició dels usuaris de la seva xarxa, aquest serà l'únic responsable de gestionar i tramitar la denúncia o informació esmentada sense perjudici que el Titular, com a responsable d'una pàgina oficial a la xarxa, quedi obligat a col·laborar amb el proveïdor i titular de la mateixa. Això no obstant, l'adopció de les mesures correspondrà exclusivament al proveïdor i titular de la xarxa social i el Titular no en serà responsable, ni tampoc de les conseqüències que se'n poguessin derivar.

 

Si l'usuari vol exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb les dades publicades a les nostres pàgines oficials a les xarxes socials, ha de tenir en compte que el Titular es troba limitat als permisos que el proveïdor i titular de la xarxa social atorga a l'hora de configurar una pàgina oficial, de manera que és possible que només el titular de la xarxa social pugui garantir el ple exercici d'aquests drets.

 

L'usuari podrà deixar de seguir-nos a la nostra pàgina oficial quan vulgui, només haurà de seguir el procediment que la xarxa social hagi establert en cada cas. L'usuari podrà consultar com fer-ho al seu perfil.

 

A més, l'usuari queda informat que ell mateix podrà cancel·lar totes les informacions i dades que publiqui al seu perfil de la nostra pàgina oficial seguint les instruccions que el titular de cada xarxa social indiqui a l'efecte.

 

El Titular no es fa responsable dels llocs i les pàgines no oficials que altres tercers puguin crear a les xarxes socials, encara que imitin la imatge i el look&feel del Titular.

 

El Titular es reserva el dret a crear, editar, modificar i/o eliminar els seus llocs i/o pàgines oficials sense necessitat d'informar l'usuari amb caràcter previ.

 

Per fer qualsevol consulta relativa al tractament que es realitza de les dades dels seguidors als llocs o les pàgines oficials del Titular a les xarxes socials, l'usuari es pot posar en contacte amb el Titular a través de les adreces i els telèfons indicats a l'apartat 16. Contacte inclòs en aquesta política de privacitat.

 

6. Identificació dels destinataris respecte dels quals el Titular té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades

 

S'informa l'usuari que es registri al Lloc Web i les aplicacions mòbils, ja sigui directament emplenant els formularis de registre o a través d'un perfil propi d'alguna xarxa social —Facebook— habilitada per al registre al Lloc Web i les aplicacions mòbils, que el Titular durà a terme la cessió de les dades de caràcter personal de l'usuari a les empreses integrants del Grup indicades tot seguit i pertanyents al sector tèxtil i de restauració, amb la finalitat d'enviar per correu postal, correu electrònic i altres mitjans de comunicació electrònica equivalents comunicacions publicitàries sobre els productes i serveis de les empreses esmentades, tenint aquesta cessió de dades caràcter obligatori per a l'usuari que es vulgui registrar al Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

En aquest sentit, les empreses del Grup cessionàries i destinatàries de les dades de caràcter personal dels usuaris que es registren al Lloc Web i les aplicacions mòbils del Titular són les següents:

 

Neinver La Toja. C/ Francisca Delgado, 11 5.ª Planta- 28108 - Alcobendas (Madrid). ES B85385920

 

 

 

 

Neinver Polska Sp zoo. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa (Polònia). PL 5272310154

 

 

Neinver Italia spa. Piazza Santa Caterina 1 28060 Vicolungo (NO) (Itàlia). IT 13218740150

 

 

Igualment, el Titular durà a terme la cessió de les dades de caràcter personal de l'usuari a terceres empreses pertanyents als sectors d'activitat següents: telecomunicacions, financer, oci, formació, automoció, energia i aigua, ONG i gran consum, per tal que les terceres empreses esmentades puguin enviar a l'usuari, per correu postal, correu electrònic i altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, comunicacions publicitàries sobre els seus productes i serveis, en aquells casos en què l'usuari ho sol·liciti al Titular i/o l'autoritzi expressament marcant les caselles habilitades a l'efecte als formularis de registre del Lloc Web i les aplicacions mòbils.

Així mateix, el Titular té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que d'acord amb l'article 11.2.c de l'LOPD hagi de dur a terme per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques en els casos que ho requereixi la legislació vigent en cada matèria i en cada moment i, si escau, també a altres òrgans com ara jutges, el Ministeri Fiscal, tribunals, el Tribunal de Comptes o el defensor del poble.

 

7. Altres destinataris d'informació

 

S'informa l'usuari que el Titular només és responsable i garanteix, de conformitat amb aquesta política, la confidencialitat, la seguretat i el tractament respecte de les dades de caràcter personal que reculli de l'usuari a traves del Lloc Web i les aplicacions mòbils, i no té cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i l'ús posterior de les dades de caràcter personal efectuats per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades amb motiu de la prestació dels seus serveis o l'exercici de la seva activitat.

 

Per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació s'entendran, sense caràcter limitador, aquelles persones físiques o jurídiques que prestin els serveis següents al públic: (i) transmissió per una xarxa de comunicació de dades facilitades pels destinataris del servei; (ii) serveis d'accés a la xarxa esmentada; (iii) serveis d'emmagatzemament o allotjament de dades; (iv) subministrament de continguts o informació.

 

Així mateix, el Titular no es fa responsable dels tractaments de dades de caràcter personal que duguin a terme els tercers que estableixin enllaços amb el Titular ni aquells responsables a qui, a través d'enllaços, el Titular remeti als usuaris del Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

 

 

8. Suspensió del perfil d'usuari

 

El Titular podrà exercir el dret a suspendre/bloquejar temporalment o cancel·lar el compte d'usuari al Lloc Web i les aplicacions mòbils de forma unilateral i sense comunicar-ho prèviament a l'usuari quan:

 

 • El Titular tingui sospites fundades que l'usuari està cometent un acte il·lícit o contrari a la llei, la moral o les polítiques establertes per regular la utilització del Lloc Web i les aplicacions mòbils.
 • Quan un tercer, usuari o no del Lloc Web i les aplicacions mòbils, denunciï un fet comès a través del mateix.
 • Quan qualsevol institució pública, autoritat competent o organisme públic sol·liciti formalment al Titular informació relativa a l'usuari del Lloc Web i les aplicacions mòbils i/o la suspensió o desactivació del compte.

 

Així mateix, el Titular es reserva el dret a bloquejar el compte de l'usuari amb la finalitat d'impedir que es modifiqui el contingut de la informació obrant o publicada al seu perfil, que quedarà a disposició de les autoritats de control, els jutges i els tribunals durant els terminis legalment establerts.

 

9. Qualitat de les dades

 

El Titular adverteix l'usuari que, llevat de l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari no pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades de caràcter personal, per la qual cosa l'usuari, en tot moment, haurà de tenir en compte que si fa servir el correu electrònic només pot incloure dades de caràcter personal corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i vertaderes. A aquest efecte, l'usuari serà l'únic responsable davant de qualsevol dany, directe i/o indirecte, que causi a tercers o al Titular per l'ús de dades d'una altra persona o les seves pròpies dades personals quan siguin falses, errònies, no actuals, inadequades o impertinents. Igualment, l'usuari que comuniqui les dades de caràcter personal d'un tercer respondrà davant d'aquest de l'obligació d'informació establerta a l'LOPD per al cas que les dades de caràcter personal no hagin estat recaptades del mateix interessat, i/o de les conseqüències de no haver-lo informat.

 

10. Actualització de dades

 

L'usuari és l'única font d'informació de les seves dades de caràcter personal, per la qual cosa demanem a l'usuari que, per tal de mantenir les seves dades actualitzades i posades al dia en tot moment, d'acord amb els principis de l'LOPD, comuniqui al Titular, a l'adreça postal indicada per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, qualsevol variació d'aquestes.

 

 

11. Exercici dels drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació

 

S'informa els usuaris que, en qualsevol moment, poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de sol·licitud escrita dirigida a NEINVER, SA a l'adreça postal següent: C/ Francisca Delgado n.º 11, 5.ª planta, Arroyo de la Vega, 28108 Alcobendas, Madrid, i també a l'àrea privada dels seus comptes d'usuari corresponents a les pàgines web dels centres The Style Outlets. 

 

L'exercici de qualsevol d'aquests drets és personalíssim, per la qual cosa, juntament amb la petició escrita indicant el dret que vol exercir, l'usuari haurà d'enviar una fotocòpia del seu DNI per les dues cares o d'un document equivalent vàlid en dret que n'acrediti la identitat.

 

12. Exercici dels drets d'oposició i revocació del consentiment per rebre comunicacions comercials per mitjans electrònics

 

De conformitat amb l'LSSICE, s'informa l'usuari que té dret a oposar-se a l'ús de les seves dades amb fins promocionals per a la recepció de comunicacions comercials i publicitàries, així com a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a l'efecte, en qualsevol dels casos (oposició i revocació) a través de la notificació de la seva voluntat al Titular. Per fer-ho, l'usuari pot sol·licitar la baixa del servei de recepció de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l'adreça neinver@neinver.com amb l'assumpte BAIXA.

 

A més, l'usuari pot rectificar directament algunes dades a "Editar les meves dades", i també sol·licitar la baixa de la recepció de comunicacions comercials per correu electrònic.

 

13. Mesures de seguretat i confidencialitat

 

El Titular informa els usuaris que, de conformitat amb el que disposen l'LOPD i l'RDLOPD, ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposades, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural, i que només registrarà dades de caràcter personal a fitxers que reuneixin les condicions que es determinen a l'esmentat reglament pel que fa a la seva integritat i seguretat i les dels centres de tractament, locals, equips, sistemes i programes. Igualment, el Titular garanteix als usuaris el compliment del deure de secret professional pel que fa a les dades de caràcter personal dels usuaris i del deure de guardar-les.

 

 

14. Recomanacions als usuaris

 

S'informa els usuaris que Internet no és segur. Això no obstant, hi ha i es desenvolupen diferents mitjans que permeten de millorar la protecció de la navegació, per la qual cosa el Titular recomana als usuaris:

 

 • Fer servir les últimes versions dels programes informàtics per a la seva navegació per Internet ja que incorporen més mesures de seguretat.

 

 • Fer servir els mecanismes de seguretat que tinguin al seu abast (servidors web segurs, criptografia, signatura digital, tallafocs, etc.) per protegir la confidencialitat i integritat de les seves dades de caràcter personal en la mesura que els resulti necessari, ja que hi ha riscs de suplantació de la personalitat i violació de la comunicació.

 

 • Fer servir qualsevol mitjà que estigui a l'abast dels usuaris per protegir les seves dades de caràcter personal i comunicacions, com ara la codificació legalment disponible per al correu electrònic confidencial i els codis d'accés al seu propi ordinador.

 

 • Tenir present que sempre que els usuaris proporcionin informació personal per Internet a través de correu electrònic, grups de notícies, fòrums de discussió, etc., la informació esmentada pot ser recaptada i tractada amb finalitats no desitjades pels usuaris, per la qual cosa el Titular recomana als usuaris que s'informin sobre les polítiques de confidencialitat i privacitat dels llocs en línia que visitin.

 

15. Actualització de les polítiques

 

Ocasionalment el Titular actualitzarà aquesta política de privacitat. Qualsevol modificació d'aquesta política serà publicada i advertida al Lloc Web i les aplicacions mòbils i a la mateixa política, i l'usuari tindrà en compte que el tractament de les seves dades de caràcter personal es regirà, en els casos en què les comuniqui al Titular, per les normes establertes i vigents en el moment en què les hagi proporcionat. En tot cas, serà responsabilitat de l'usuari accedir periòdicament a les polítiques de privacitat publicades al Lloc Web i les aplicacions mòbils amb la finalitat de conèixer en tot moment l'última versió.

 

El Titular informa l'usuari que si després de la lectura d'aquesta política continua utilitzant el Lloc Web i les aplicacions mòbils estarà manifestant la seva acceptació expressa d'aquesta política de privacitat. En cas que no l'accepti, l'usuari haurà d'abandonar el Lloc Web i les aplicacions mòbils.

 

16. Contacte

 

El Titular rebrà amb agraïment els comentaris que l'usuari vulgui proporcionar relatius a aquesta política de privacitat. Per fer qualsevol consulta en relació amb la política, l'usuari es pot posar en contacte amb el Titular a través de l'adreça postal següent: NEINVER, SA, C/ Francisca Delgado n.º 11, 5.ª planta, Arroyo de la Vega, Alcobendas, 28108 Madrid; de l'adreça de correu electrònic neinver@neinver.com o trucant al número de telèfon +34 914 902 200.

 

17. Formulari Registra't

 

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa l'interessat que empleni aquest formulari que només podrà proporcionar dades veraces i actuals corresponents a la seva identitat. Les dades marcades amb asterisc (*) s'han d'emplenar de manera obligatòria. Les dades personals proporcionades en aquest formulari seran tractades com a responsable del tractament per NEINVER, SA, C/ Francisca Delgado n.º 11, 5.ª planta, Arroyo de la Vega, 28108 Alcobendas, Madrid (d'ara endavant, The Style Outlets) amb la finalitat de gestionar el registre, administrar el compte a www.neinver.com i mantenir i complir els serveis prestats al Lloc Web, essent el tractament de dades personals necessari per a aquests fins. Així mateix, s'informa que per registrar-se i crear un compte al Lloc Web cal que, abans de prémer Registrar-se, l'interessat marqui la casella inclosa al formulari acceptant la política d'ús, la política de privacitat i la cessió de les seves dades personals per part de The Style Outlets a les empreses del Grup Neinver del sector tèxtil i de restauració per tal de rebre per correu postal, correu electrònic i altres mitjans de comunicació electrònica equivalents comunicacions publicitàries sobre els productes i serveis de les empreses esmentades. L'interessat que no consenti, marcant la casella corresponent habilitada al formulari, les polítiques esmentades i la cessió de les seves dades personals per a les finalitats descrites, s'haurà d'abstenir d'emplenar les seves dades personals en aquest formulari i crear un compte al Lloc Web. L'interessat pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a NEINVER, SA a l'adreça postal anteriorment indicada, i també revocar el seu consentiment sense efectes retroactius o oposar-se a la recepció de les esmentades comunicacions publicitàries per correu electrònic, enviant un correu electrònic a l'adreça neinver@neinver.com amb l'assumpte "BAIXA".