PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBU A MOBILNÍCH APLIKACÍ

 

Toto právní upozornění (dále „Právní upozornění“) upravuje přístup a používání webových stránek obsažených na těchto webech:

 

http://www.thestyleoutlets.es

http://www.thestyleoutlets.com

http://www.thestyleoutlets.it

http://coruna.thestyleoutlets.es

http://getafe.thestyleoutlets.es

http://las-rozas.thestyleoutlets.es

http://ss-de-los-reyes.thestyleoutlets.es

http://vicolungo.thestyleoutlets.it

http://castel-guelfo.thestyleoutlets.it

http://roppenheim.thestyleoutlets.fr

http://prague.thestyleoutlets.cz

http://montabaur.thestyleoutlets.de

http://nassica.es

http://alegra.es

http://fashionoutletbarakaldo.com

http://www.neinver.com

http://projects.thestyleoutlets.com

http://amsterdam.thestyleoutlets.nl

http://blog.thestyleoutlets.es

http://annopol.factory.pl/

http://krakow.factory.pl/pl

http://poznan.factory.pl/pl

http://ursus.factory.pl/pl

http://halle.leipzig.thestyleoutlets.de/

http://viladecans.thestyleoutlets.es

http://nomad.thestyleoutlets.es/es 

 

Všechny jsou společně označovány jako „Weby“ a jsou vlastnictvím společnosti Neinver, S.A. (Dále jen „Neinver“). Níže naleznete další právní informace o společnosti Neinver:

 

 • Sídlo: calle Francisca Delgado nº 11, 5ª planta, Arroyo de la Vega, Alcobendas, 28108 Madrid.
 • DIČ: A31038136.
 • Registrační údaje: Obchodní rejstřík v Madridu, svazek 5 720, list 210, oddíl 8, strana M-93.606
 • E-mailová adresa: neinver@neinver.com  
 • Telefon: +34 91 490 22 00

 

Přístup na tento web nebo jeho použití v žádném případě neodpovídá podmínkám uživatele (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“) a předpokládá přijetí tohoto právního upozornění, které může společnost Neinver kdykoli změnit. Nejaktuálnější verze právního upozornění bude stále přístupná na webu. Proto si musí uživatelé pečlivě přečíst toto právní upozornění při přístupu nebo používání tohoto webu. Uživatel souhlasí, že používání webových stránek se uskutečňuje v každém případě výlučně a výhradně.

 

PODMÍNKY PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ

 

Uživatel souhlasí s tím, že bude používat web a jeho obsah pečlivým, správným a zákonným způsobem, v souladu se zákonem a tímto právním upozorněním. Uživatel se zejména musí zdržet:

 • používání webu nebo jeho obsahu, přenášení, šíření nebo poskytování třetím stranám za účelem, který je v rozporu se zákonem, morálkou nebo veřejným pořádkem nebo poškozuje práva a zájmy třetích zainteresovaných stran.
 • poskytování informací, které nejsou aktuální, přesné a pravdivé.
 • používání webu nebo jeho obsahu jakýmkoli způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit, zhoršit nebo bránit jeho normálnímu používání.
 • reprodukce nebo kopírování, distribuce, umožňování přístupu veřejnosti, přeměňování nebo upravování libovolného druhu obsahu webu, pokud nemá výslovné oprávnění společnosti Neinver nebo oprávněného vlastníka práv k příslušnému obsahu.
 • přístupu nebo pokusu o přístup do vyhraněných oblastní webu, aniž by splňoval podmínky požadované pro tento přístup.
 • způsobení poškození fyzických nebo logických systémů webu, jeho poskytovatelů nebo třetích stran.
 • zavádění nebo šíření informačních virů nebo jakýchkoli jiných fyzických či logických systémů v síti, které by mohly způsobit škodu.

 

ODPOVĚDNOST

 

Společnost Neinver neručí za dostupnost a kontinuitu provozu webu, jež mohou být ovlivněny okolnostmi, které nezávisí pouze na společnosti Neinver, ani nezaručuje užitečnost webu nebo jeho obsahu za účelem vykonávání nějaké konkrétní činnosti.

Společnost Neinver vylučuje jakoukoli odpovědnost za škody jakéhokoli druhu, které mohly být způsobeny nedostupností nebo diskontinuitou provozu webu nebo za škody, újmy či výdaje způsobené samotným uživatelem nebo třetími osobami, a které mohly být zapříčiněny, kromě dalších, těmito důvody:

 • interferencemi, přerušením, chybami, opomenutím, telefonními poruchami, zpožděním, blokádami nebo odpojením elektronického systému z provozu, způsobenými nedostatky, přetížením a chybami na linkách a v telekomunikačních sítích, nebo jakýmkoli jiným cizím zaviněním mimo kontrolu společnosti Neinver.
 • nezákonnými zásahy, tj. používáním počítačových programů, virů nebo malware jakékoli druhu.
 • chybami v zabezpečení nebo navigaci způsobenými nesprávnou funkcí prohlížeče nebo použitím jeho neaktualizované verze.
 • nesprávným používáním webu nebo nesprávným používáním ze strany uživatele.

 

Společnost Neinver neodpovídá za obsah, který je součástí webů, na které nabízí odkazy a nezná jejich podmínky použití, takže přístup k nim ze strany uživatele probíhá na jeho výhradní odpovědnost. Zahrnutí takových odkazů nemůže být chápáno jako návrh, doporučení nebo propagace propojených webů, ani neznamená, že existuje nějaký vztah mezi společností Neinver a vlastníky těchto webů.

 

Pokud se uživatel domnívá, že nějaký obsah obsažený na tomto webu nebo na propojených webech je nevhodný nebo v rozporu s právy či zájmy třetích stran, může to sdělit společnosti Neinver prostřednictvím e-mailové adresy neinver@neinver.com  

 

DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

 

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že všechny obchodní značky, obchodní názvy nebo rozlišovací značky, veškerá práva průmyslového a duševního vlastnictví, obsah webových stránek a/nebo jiné prvky používané nebo zahrnuté na webu, jako jsou obrázky, texty, grafika, videa, loga nebo tzv. „look & feel“ jsou výhradním vlastnictvím společnosti Neinver a/nebo třetích stran, které mají výhradní právo užívat je v obchodním styku. V žádném případě přístup na web neznamená jakýkoli druh zproštění odpovědnosti, převodu licence nebo úplného či částečného postoupení uvedených práv, pokud není výslovně uvedeno jinak. Toto právní upozornění webu neposkytuje uživatelům žádné další právo na používání, změnu, využívání, reprodukci, distribuci nebo veřejné sdělování webu a/nebo jeho obsahu. Jakékoli jiné použití nebo uplatnění jakýchkoli práv bude podléhat předchozímu výslovnému oprávnění, které pro tento účel výslovně udělí společnost Neinvar nebo příslušná třetí strana jako majitel dotčených práv.

 

NEZÁVISLOST

 

Pokud by jakékoli znění nebo ustanovení tohoto právního oznámení bylo považováno za neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné z jakéhokoli důvodu, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.

 

PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

 

Tato právní upozornění se řídí španělským právem. Společnost Neinver a uživatelé souhlasí s tím, že se podrobí příslušné jurisdikci v souladu s platnými předpisy.

 

 

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ PRO WEBOVÉ STRÁNKY
A MOBILNÍ APLIKACE

 

Tyto zásady ochrany soukromí regulují sběr a zpracování osobních údajů našich uživatelů a klientů, k němuž dochází prostřednictvím webových stránek („webů“) a mobilních aplikací jednotlivých značek obchodní společnosti NEINVER, S. A. (dále jen „Neinver“, „my“ nebo „nás“), a to konkrétně následujících:

 

http://www.thestyleoutlets.es

http://www.thestyleoutlets.com

http://www.thestyleoutlets.it

http://coruna.thestyleoutlets.es

http://getafe.thestyleoutlets.es

http://las-rozas.thestyleoutlets.es

http://ss-de-los-reyes.thestyleoutlets.es

http://vicolungo.thestyleoutlets.it

http://castel-guelfo.thestyleoutlets.it

http://roppenheim.thestyleoutlets.fr

http://prague.thestyleoutlets.cz

http://montabaur.thestyleoutlets.de

http://nassica.es

http://alegra.es

http://fashionoutletbarakaldo.com

http://www.neinver.com

http://projects.thestyleoutlets.com

http://blog.thestyleoutlets.es

http://annopol.factory.pl/

http://krakow.factory.pl/pl

http://poznan.factory.pl/pl

http://ursus.factory.pl/pl

http://halle.leipzig.thestyleoutlets.de/

http://viladecans.thestyleoutlets.es

http://nomad.thestyleoutlets.es/es 

 

Cílem těchto zásad ochrany soukromí je informovat uživatele našich webů a mobilních aplikací o způsobu, jakým sbíráme a používáme jejich osobní údaje, jež nám dobrovolně poskytují jakoukoli cestou, která je za tím účelem k dispozici, například:

 

 • Při použití telefonu, pošty nebo e-mailu k tomu, abyste nás kontaktovali nebo
 • Při využívání služeb a obsahu našich webů a mobilních aplikací.

 

Osobními údaji se rozumí jakákoli informace, jejímž prostřednictvím lze identifikovat fyzickou osobu. Příkladem takových osobních údajů, které o vás můžeme zpracovávat v závislosti na použití našich služeb a funkcí, jsou:

 

 • Identifikační údaje, jako vaše jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo atd.
 • Informace ekonomického rázu a týkající se převodů, např. vaše platební údaje, údaje kreditní karty, kterou používáte k nákupu na našich webech, informace o vašich nákupech a objednávkách apod.
 • Informace o vašich zájmech a preferencích, např. o tom, co uvádíte při uživatelském přihlášení.

 

Mějte prosím na paměti, že vás nikdy nebudeme žádat o citlivé informace, jimiž se rozumí údaje o vašem etnickém či rasovém původu, politické názory, údaje o vašich trestných činech nebo trestních či správních přestupcích, náboženském nebo filosofickém přesvědčení, členství v odborech, genetické či biometrické údaje, informace o sexuální orientaci apod. Proto vás žádáme, abyste nám takové informace nikdy nesdělovali. Pokud se k tomu dobrovolně rozhodnete, rozumíme tím, že nám výslovně a jednoznačně dávat svůj souhlas ke zpracování takových údajů. V každém případě pokud si budeme vědomi, že jste nám jakýmkoli způsobem poskytli citlivé údaje, ihned je vymažeme.

 

Používání webů a mobilních aplikací je omezeno pouze na osoby starší 16 let. Proto, jste-li mladší 16 let, je zakázáno je používat, přihlašovat se a jakýmkoli jiným způsobem nám poskytovat vaše osobní údaje. Používáním našich webů nebo mobilních aplikací dáváte najevo, že jste starší 16 let. V opačném případě to musíte před prohlížením a/nebo přihlašováním se na webové stránky nebo do mobilních aplikací oznámit rodičům nebo právním zástupcům.

 

Dále vám připomínáme, že nám musíte poskytovat osobní údaje pouze o vás samotných, nikdy ne o třetích osobách. V případě, že nám poskytnete osobní údaje třetích osob, zaručujete se, že jste je informovali o účelech a způsobu, jakým je použijeme. Jakýkoli údaj, který nám poskytnete, musí být navíc adekvátní, příslušný, současný, přesný, pravdivý a vždy aktualizovaný.

 

 1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 

Správcem vašich údajů je Neinver, S. A. s poštovní adresou: Calle Francisca Delgado nº 11, 5ª planta, Arroyo de la Vega, Alcobendas, 28108 Madrid, Španělsko a e-mailovou adresou: neinver@neinver.com.

 

To znamená, že vaše údaje sbírá společnost Neinver prostřednictvím různých výše uvedených webů a rozhoduje o tom, jak je používat, jak je vysvětleno v těchto zásadách ochrany soukromí.

 

 1. ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 

Podle toho, jak budete používat naše weby a mobilní aplikace a jaké funkce se rozhodnete využívat, budeme vaše údaje zpracovávat za následujícími účely:

 

ÚČEL

Podrobné informace

1. Ke správě vašeho záznamu z registrace uživatele a vytvoření vašeho profilu na našich webech a/nebo v mobilních aplikacích

Když se jako uživatel zaregistrujete v jakémkoli našem webu a/nebo do jakékoli aplikace, vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem správy daného záznamu a vytvoření vašeho účtu a uživatelského profilu. Záznamy na našich webech a v mobilních aplikacích jsou sjednocené, tj. existuje jediná evidence a všechny údaje, které obdržíme, tvoří jedinou databázi nezávislou na webové stránce a mobilních aplikacích, jejichž prostřednictvím jste se přihlásili.

Po přihlášení na web nebo do mobilních aplikací obdržíte na e-mailovou adresu, kterou jste při registraci poskytli, zprávu s odkazem na ověření totožnosti, pomocí něhož musíte aktivovat vytvořený účet a potvrdit přitom vaši totožnost kliknutím na aktivační odkaz. Pokud do přibližně 48 hodin od obdržení této e-mailové zprávy neprovedete ověření vašeho účtu, vaše údaje vymažeme a nebudou tudíž začleněny do naší databáze.

Jako uživatel se budete moci svobodně rozhodnout, jaké informace chcete začlenit do svého profilu/ů („Váš profil“) na různých webových stránkách a/nebo mobilních aplikací. Vezměte přitom v úvahu pole, která můžete vyplnit; můžete také povolit nebo omezit přístup ke svému profilu pro ostatní uživatele nebo veřejnost obecně. Proto jen vy rozhodujete o tom, jaké údaje chcete sdílet a s jakými uživateli. Z toho důvodu vás upozorňujeme na důležitost nastavení soukromí vašeho profilu.

Mějte proto, prosím, na paměti, že při tvorbě profilu budou veškeré do něj zadané informace viditelné ostatním uživatelům webových stránek i jejich přátelům, kromě případu, kdy to výslovně omezíte v nastavení soukromí na svém profilu.

Uživatelské jméno nebo nick, s nímž svůj profil zveřejníte, si také můžete svobodně vybrat. Může se shodovat s vaším skutečným jménem, ale doporučujeme používat pseudonymy nebo jména, která vás jednoznačně neidentifikují, protože internet je médium globálně otevřené široké veřejnosti a může dojít k nedostatečné kontrole toho, jaké vaše údaje se zveřejňují a kolují na síti. Mějte také na paměti, že pro konkrétní profil již nebudete moci změnit uživatelské jméno.

Budete mít možnost přihlásit se také pomocí svého profilu ze sociálních sítí, např. Facebooku. V takovém případě nám budou údaje potřebné ke správě vašeho záznamu registrace jako vaše jméno a e-mailová adresa poskytnuty sociální sítí, pokud k tomu však dáte souhlas. Sociální síť s námi o vás nikdy nebude sdílet více informací, kromě případů, kdy k tomu dáte souhlas, nebo to umožní vaše nastavení soukromí u sociální sítě. Sběr a užívání údajů, které o vás síť shromažďuje, se řídí jejími vlastními zásadami soukromí. Proto rozhodnete-li se použít tuto možnost přihlášení přes sociální sítě, doporučujeme vám pozorně si přečíst podmínky a zásady ochrany soukromí dané sociální sítě.

2. K vyřízení nákupu produktů prostřednictvím našich webů a/nebo mobilních aplikací

Budete-li nakupovat prostřednictvím našich webů nebo mobilních aplikací, vaše osobní údaje budeme zpracovávat k vyřízení nákupu, k tomu, abyste mohli využít naší služby e-shopu a získat svou objednávku. Znamená to, že vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro vše, co souvisí s nákupem, tj. platební údaje, zasílací adresu, jakékoli eventuální vracení zboží atd.

3. K zodpovězení vašich dotazů a vyřízení žádostí prostřednictvím našich kanálů zákaznické péče

Spojíte-li se s námi, ať už v záležitosti týkající se nějakého nákupu, nebo z jakéhokoli jiného důvodu, vaše osobní údaje zpracujeme k adekvátnímu vyřešení vaší žádosti a nabídce kvalitní služby péče o zákazníky.

4.  Za propagačními a marketingovými účely

Tento účel může zahrnovat následující:

 • V případě, že se rozhodnete přihlásit se k odběru našeho newsletteru, vaše údaje budeme zpracovávat ke správě vašeho přihlášení do zpravodaje a k zasílání personalizovaných propagačních a reklamních sdělení prostřednictvím e-mailu a SMS na základě vašich zájmů a preferencí, které jste nám uvedli při registraci nebo přihlášení k odběru. Nezapomeňte, že se můžete kdykoli z odběru našeho newsletteru odhlásit, a to bezplatně tak, že upravíte své preference ve svém profilu „Váš profil“ nebo kliknutím na příslušný odkaz obsažený ve všech našich sděleních.
 • Rozhodnete-li se účastnit se propagačních akcí (soutěží, losování apod.), budeme vaše údaje zpracovávat k vyřízení vaší účasti na dané promo akci. V takovém případě bude navíc propagační akce podléhat příslušným právním předpisům, u nichž můžeme nabídnout podrobné informace o osobních údajích, které budeme zpracovávat v souvislosti s jednotlivými promo akcemi.
 • Vaše údaje můžeme také zpracovávat za účely analýzy a k tomu, abychom porozuměli, jak naše služby používají jednotliví uživatelé, a mohli tak vytvářet uživatelské profily, jež nám poslouží k nabízení personalizovaných informací a plánování naší nabídky podle vašich zájmů, preferencí, spotřebitelských zvyků a surfování na internetu. Domníváme se, že je to dobré pro naše uživatele, protože tímto způsobem jsme schopni nabízet personalizované informace s cílem co nejvíce zredukovat množství nevyžádané pošty či reklamy z naší strany, díky čemuž můžeme nabízet kvalitnější služby. V každém případě můžete kdykoli vznést námitku proti zpracovávání vašich údajů za tímto účelem, jak je vysvětleno v oddíle týkajícím se vašich práv níže.

Navíc vám připomínáme, že můžete kdykoli změnit své preference a nastavení svého účtu v oddíle „Váš profil“.

5. K nabídce WIFI v našich centrech

Součástí našich služeb v některých centrech je nabídka služby WIFI, k níž se můžete připojit a surfovat na internetu zcela zdarma. V tomto případě vaše údaje použijeme k tomu, abychom vám mohli poskytnout tuto službu. Dáte-li nám k tomu souhlas, použijeme také vaše údaje geolokace, abychom porozuměli vašim spotřebitelským zvykům a mohli tak pro vás personalizovat naše sdělení a nabídky.

 

 1. JAKÉ MÁME OPRÁVNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 

ÚČEL

Podrobné informace

1. Ke správě vašeho záznamu z registrace uživatele a vytvoření vašeho profilu na našich webech a/nebo v mobilních aplikacích

Jsme oprávněni zpracovávat vaše údaje za tímto účelem, protože je to nutné k realizaci smlouvy regulující používání našich webových stránek nebo mobilní aplikace, s níž souhlasíte při registraci.

2. K vyřízení nákupu produktů prostřednictvím našich webů a/nebo mobilních aplikací

Zde jsme opět oprávněni zpracovávat vaše údaje za tímto účelem, protože je to nutné k realizaci kupní smlouvy, s níž souhlasíte při provedení nákupu na jakémkoli našem webu nebo v mobilní aplikaci.

3. K zodpovězení vašich dotazů a vyřízení žádostí prostřednictvím našich kanálů zákaznické péče

V tomto případě nás ke zpracování vašich osobních údajů zmocňuje oprávněný zájem, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy, vyřídit vaše žádosti a poskytovat vám kvalitní zákaznické služby.

4.  Za propagačními a marketingovými účely

Vaše údaje budeme k zasílání našeho newsletteru a vyřízení vaší účasti v promo akcích zpracovávat na základě souhlasu, který nám poskytnete předtím, než se přihlásíte k odběru newsletteru nebo účasti v takové promo akci. Za analytickými účely a ke tvorbě uživatelských profilů tak budeme činit na základě našeho oprávněného zájmu.

5. K nabídce WIFI v našich centrech

Údaje, které nám dodáte, abychom vám mohli poskytovat službu WIFI v našich centrech, budeme rovněž zpracovávat, protože jsou rovněž nezbytné k realizaci smlouvy, s níž souhlasíte při přístupu k této službě.

 

 1. JAK DLOUHO BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

 

ÚČEL

Podrobné informace

1. Ke správě vašeho záznamu z registrace uživatele a vytvoření vašeho profilu na našich webech a/nebo v mobilních aplikacích

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou budete registrovaným uživatelem našich webových stránek a/nebo mobilních aplikací.

2. K vyřízení nákupu produktů prostřednictvím našich webů a/nebo mobilních aplikací

Vaše údaje budeme zpracovávat tak dlouho, dokud to bude nutné k vyřízení nákupu zakoupeného produktu, včetně jakéhokoli jeho eventuálního vrácení nebo reklamace.

3. K zodpovězení vašich dotazů a vyřízení žádostí prostřednictvím našich kanálů zákaznické péče

Vaše údaje budeme zpracovávat tak dlouho, dokud to bude nezbytně nutné k zodpovězení vašich dotazů a vyřízení vašich žádostí či reklamací.

4.  Za propagačními a marketingovými účely

Ohledně zasílání našeho newsletteru budeme vaše údaje zpracovávat po dobu, po kterou budete přihlášeni k jeho odběru. Když se budete účastnit promo akcí, vaše údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou ke správě vaší účasti.

5. K nabídce WIFI v našich centrech

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k poskytování služby WIFI.

 

Nezávisle na tom, že budeme vaše údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou ke splnění jednotlivých účelů, jak je vysvětleno v tabulce, budeme je také následně uchovávat řádně blokované tak dlouho, dokud by mohla vyvstat odpovědnost vyplývající z jejich zpracování dle předpisů platných v danou dobu. Jakmile budou promlčena možná opatření v jednotlivých případech, přistoupíme ke kompletnímu odstranění vašich údajů.

 

 1. SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE S TŘETÍMI STRANAMI?

 

K tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby a abyste mohli využívat různé nabízené funkce, musíme vaše osobní údaje sdílet s různými třetími stranami. Konkrétně:

 

 • Se společnostmi skupiny Neinver k získávání reklamních sdělení o produktech a službách zmíněných společností poštou, e-mailem a dalšími obdobnými prostředky elektronické komunikace. Konkrétně se jedná o následující společnosti:
  • Neinver Asset Management España: S.L. Cl/ Francisca Delgado, 11 5ª Planta  28108 Alcobendas (Madrid) – España
  • Neinver Asset Management Polska Sp. z o.o. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa (Poland)
  • Neinver Czech S.R.O. Prague 8, Pobrezni 620/3 Czech Republic
  • Neinver France Sarl  8-10 rue de la Ferme 92100 Boulogne Billancourt – France
  • Neinver Netherlands BV. Amstelveenseweg 760, 1081JK Amsterdam
  • Neinver La Toja. Cl/ Francisca Delgado, 11 5ª Planta  28108 Alcobendas (Madrid) - España. ES B85385920
  • Neinver Polska Sp. z o.o.. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa (Poland). PL 5272310154
  • Neinver Italia spa. Piazza Santa Caterina 1 28060 Vicolungo (NO) - Italy. IT 13218740150
 • S třetími společnostmi náležejícími k následujícím odvětvím: telekomunikace, finance, zábava, vzdělávání, automobilový sektor, energie a voda, neziskové organizace a spotřební sektor, aby vám tyto třetí společnosti mohly zasílat poštou, e-mailem nebo jinými ekvivalentními prostředky elektronické komunikace reklamní sdělení o svých produktech a službách, pokud jste k tomu dali výslovné oprávnění zaškrtnutím k tomu určených políček v registračních formulářích webových stránek nebo mobilních aplikací.
 • Také můžeme uzavírat smlouvy s poskytovateli služeb, kteří budou mít přístup k vašim osobním údajům jakožto pověřenci zpracování údajů s jediným cílem, a to poskytovat nám službu.

 

 1. JAKÁ MÁTE PRÁVA V PŘÍPADĚ, ŽE NÁM POSKYTNETE SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

 

Společnost Neinver se zavázala k péči o vaše soukromí. Proto se zavazujeme vždy respektovat důvěrný charakter vašich osobních údajů a zaručit vám práva, která máte na základě platných předpisů.

 

K uplatnění vašich práv zašlete e-mail na neinver@neinver.com. Budete tak moci učinit kdykoli a zcela bezplatně.

 

Konkrétně budete moci uplatnit následující práva v závislosti na účelu, s nímž zpracováváme vaše údaje podle funkcí, které jste si přáli využívat:

 

 • Mít přístup k osobním údajům, které o vás máme k dispozici. Navíc vám připomínáme, že údaje, které o vás máme k dispozici, si můžete kdykoli prohlédnout a upravit své preference a nastavení svého účtu v oddíle „Váš profil“.
 • Požadovat, abychom opravili osobní údaje, které o vás máme. Nezapomeňte, že určité údaje můžete změnit sami v oddíle „Váš profil“.
 • Požadovat, abychom vymazali osobní údaje, které o vás máme, pokud již není nezbytné je zpracovávat za účely, k nimž je požadujeme, nebo přestaneme-li k tomu být oprávněni.
 • Požadovat, abychom omezili zpracování údajů, které o vás máme.

 

V případech, kdy je zpracování údajů z naší strany založeno na vašem souhlasu, jak vysvětlují tyto zásady ochrany soukromí, máte také právo kdykoli tento souhlas zrušit. Je-li však zpracování údajů založeno na našem oprávněném zájmu, máte právo vznést námitku vůči našemu dalšímu zpracovávání vašich údajů.

 

Konkrétně vás výslovně informujeme o tom, že můžete uplatnit právo na vznesení námitky proti zpracování vašich údajů za analytickými účely se zaměřením na tvorbu uživatelských profilů způsobem, který je podrobně popsán výše.

 

Rovněž máte právo požádat o přenositelnost svých údajů, pokud jsme k jejich zpracování oprávněni prostřednictvím vašeho souhlasu nebo realizace smlouvy.

 

V každém případě můžete vždy provést reklamaci u příslušného kontrolního úřadu ve věci ochrany osobních údajů, kterým je zpravidla Španělská agentura na ochranu osobních údajů, s níž se můžete spojit na telefonním čísle 901 100 099 nebo pomocí jejích webových stránek zde.

 

 1. SOUBORY COOKIES

 

Informujeme vás, že při využívání našich webů a mobilních aplikací používáme k různým účelům soubory cookies. Chcete-li o používání cookies získat více informací, přečtěte si naše zásady pro používání cookies zde.

 

 1. AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD SOUKROMÍ

 

Tyto zásady ochrany soukromí můžeme čas od času aktualizovat. Jakákoli změna těchto zásad bude zveřejněna a bude na ní upozorněno na webových stránkách a v mobilních aplikacích i v samotných zásadách a jakoukoli úpravu se vám vynasnažíme sdělit. V každém případě vám doporučujeme, abyste zásady ochrany soukromí zveřejňované na webových stránkách a v mobilních aplikacích pravidelně sledovali, abyste byli vždy obeznámeni s jejich nejnovější verzí.